4. Studiegjennomføring

NMH vurderer utviklinga av studenttal, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og vurderingsresultat. 

Oversikt over studentane si studiegjennomføring er sentral for å kunne setje i gong eventuelle tiltak mot fråfall. Kvart fjerde år gjennomfører nMH ei større evaluering og analyse av utviklinga i studenttal, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og vurderingsresultat. Oversikt over studiegjennomføring på programnivå inngår som ein del av evaluering av studieprogram (jf. 2.4 i kvalitetsystemet). Årlege nøkkeltal for studiegjennomføring finnast her og i kvalitetssystemet sin årsrapport. 

 

Nøkkeltall studenttall og studiegjennomføring NMH 2018/2019 

Figur 1. Tal på registerte studentar haustsemester fordelt på nivå og  studieår, henta frå DBH, 22.11.2019. 

Figur 2. Kjønnsfordeling på studienivå. Utvekslingsstudentar er utelate. Tal henta frå DBH, 22.11.2019.

 

Figur 3. Avlagte studiepoeng. Tal er henta frå årsrapportane 2016-2018.

Studiegjennomføringsrapportar ved NMH 

2018 - Studiegjennomføring

2017 - Studiegjennomføring

2016 - Studiegjennomføring

2015 - Studiegjennomføring

2014 - Studiegjennomføring

2013 - Studiegjennomføring

Sist oppdatert: 22. september 2018