2. Evaluering av studietilbod

NMH vurderer studietilbudet ved institusjonen gjennom studieprogramevalueringer, emneevalueringer, evalering av studieporteføljen, arbeidsliv og kandidatundersøkelser. 

2.1. Evaluering av studieporteføljen

Hvert 4. år gjøres en samlet evaluering av NMHs studieportefølje. Evalueringen skjer på grunnlag av kandidatundersøkelsen, evaluering av studieprogram, søkertilfang, arbeidet i råd for samarbeid med arbeidslivet og andre strategiske vurderinger av institusjonens studieportefølje. Arbeidet munner ut i en studiedimensjoneringsplan som vedtas av styret. Utlysning av videreutdanningstilbudet vedtas årlig av studieutvalget.

2.2. Kvalitetssikring ved oppretting av nye studietilbud og større studieplanrevisjoner

Ved oppretting av nye studietilbud med omfang på mer enn 60 studiepoeng, samt ved større studieplanrevisjoner, skal NMH sørge for et eksternt bidrag i arbeidet. Dette kan for eksempel være i form av eksterne medlemmer i arbeidsgrupper for studieplanutvikling eller ved å bruke eksterne organer eller sakkyndige som høringsinstanser. Aktuelle programutvalg, fagseksjoner og studentutvalget avgir sine vurderinger til studieutvalget på bakgrunn av komiteens forslag før det fattes vedtak i studieutvalget.

2.3. Ekstern programsensor (pilotordning) 

Hvert studieprogram skal ha en ekstern programsensor som oppnevnes for en fireårsperiode. Programsensoren skal delta i evaluering av studieprogram, samt gjennomføre et årlig institusjonsbesøk. Dette er i første omgang en pilotordning som skal iverksettes på utvalgte program fra 2019/2020. 

2.4. Evaluering av studieprogram og emner

Alle NMHs studieprogrammer skal hvert 4. år gjennomgå en helhetlig evaluering. Evalueringen gjennomføres som en rullerende ordning blant NMHs ulike program. Programevalueringene skal kontrollere at studieprogrammene tilfredsstiller alle krav i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften. Programutvalgene er ansvarlig for utarbeidelse av rapporten i samarbeid med kvalitetskoordinator. Fra og med 2019 skal ekstern sakkyndig og alumni være delaktig i evaluering av studieprogram. Studieleder rapporterer årlig om utdanningskvaliteten i sitt/sine studieprogram. 

Resultat fra studiebarometeret 2018 - NMH

Resultat fra studiebarometeret 2017 - NMH

Se studieprogramevalueringer her

2.5. Etterutdanningsvirksomheten

Etterutdanningsvirksomheten skal evalueres hvert 2. år. Evalueringen skal bl.a. inneholde en oversikt over kurstilbud, sammendrag av kursdeltakernes evalueringer samt etterutdanningskoordinators evaluering  av virksomheten.

2017- Evaluering av etterutdanningsvirksomheten

2016 - Evaluering av etterutdanningsvikrsomheten

2015 - Evaluering av etterutdanningsvirksomheten

2014 - Evaluering av etterutdanningsvirksomheten

2.6. Kandidatundersøkelse

Hvert 4. år gjennomføres en undersøkelse blant ferdigutdannede kandidater fra NMH. Resultater fra kandidatundersøkelsen skal tas med i arbeidet med evaluering av studieporteføljen (jf. pkt. 2.1.).

2014 - Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

2.7. Arbeidslivsundersøkelse

For å sikre at NMH utdanner kandidater med relevant kompetanse til morgendagens arbeidsliv skal en arbeidslivsundersøkelse gjennomføres hvert 4. år. Resultater fra arbeidslivsundersøkelsen tas med i arbeidet med evaluering av studieporteføljen (jf. Punkt 2.1.). Denne undersøkelsen ble innlemmet i kvalitetssystemet 2018 og første undersøkelse vil bli gjennomført i 2021.

Sist oppdatert: 22. september 2018