Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas: Laura Dobrowen

Laura Dobrowen forsvarer i offentlig disputas sin avhandling «Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning»

Musikkfaget på barnetrinnet er et fag som gjerne blir stående litt på utsiden og i skyggen av andre og mer sentrale skolefag. Dobrowen undersøker forståelser av profesjonalitet hos lærere som underviser i musikk på barnetrinnet (1.–7. trinn). Et sentralt mål for undersøkelsen har vært å gjøre disse forståelsene tilgjengelige for kritisk refleksjon.

Lærere som underviser i musikk i grunnskolen utøver sin profesjonelle praksis innenfor skolens organisatoriske rammer. Her har de sitt profesjonelle handlingsrom, med både begrensninger og muligheter for musikkundervisning.

I studien gjør Dobrowen rede for perspektiver på musikkfaget som avvikende praksis og usynlig fag. Musikkfaget i skolen sees også som et dynamisk fag, der lærernes profesjonelle skjønnsutøvelse dreier seg om å velge mellom en rekke mulige musikkfaglige praksiser og perspektiver. Lærerne må også legitimere skjønnet de utøver, og skape en plass for sin profesjonelle praksis i musikk i den mangfoldige konteksten av andre fag, forventninger og praksiser på barnetrinnet.