Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Disputas: Adrian Wangberg Seberg

-

Adrian Wangberg Seberg forsvarer i offentlig disputas avhandlingen «A liberating music therapy».

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av følgende:

  • Professor Gary Ansdell, førsteopponent.
  • Professor Ragnfrid Kogstad, andreopponent.
  • Førsteamanuensis Marie Strand Skånland, komitéleder.

Disputasen ledes av rektor Peter Tornquist.

Prøveforelesning

Klokken 10.15 samme dag og i samme format holder Adrian Wangberg Seberg en prøveforelesning over oppgitt tema. Se eget arrangement.

Om prosjektet og avhandlingen

Humanistisk musikkterapi vektlegger deltakernes selvbestemmelse, men dette tankesettet utfordres i møte med tvungent psykisk helsevern. Og selv om lav motivasjon for behandling ofte preger mennesker i tvungent psykisk helsevern, viser tidligere forskning at musikkterapi kan fremme motivasjon for liknende målgrupper. I denne studien stiller Adrian Wangberg Seberg følgende forskningsspørsmål: «Hva kan musikkterapi være for hjelpemottakere i tvungent psykisk helsevern?»

Frigjørende musikkterapi

Seberg argumenterer i denne studien for at musikkterapi kan tilby friheter på ulike vis, og foreslår i den forbindelse begrepet «frigjørende musikkterapi». Musikkterapi kan tilby friheter i behandlingssituasjoner, og musikkterapeuten kan forsøke å legge til rette for friheter gjennom deltakerens bedringsprosesser også utover selve terapisituasjonen. I tillegg argumenterer Seberg for at musikkterapeuter, som del av en profesjon og en akademisk disiplin, kan fremme friheter ved å arbeide som aktivister på et sosiopolitisk nivå.

Hvilke funn ble gjort?

Studiens empiriske funn antyder at musikkterapi anses som frivillig for deltakere som ellers behandles ved bruk av tvang, og at det er visse aspekter ved musikkterapi som ser ut til å fremme motivasjon, som relasjoner til musikk, musikk som et avbrekk fra behandling, sosial kontakt gjennom musikk og opplevelse av frihet i musikkterapi. Forskningsdeltakerne beskriver også helsefremmende aspekter ved deltakelse i musikkterapi, som å ha noe å se frem til og som får dem i aktivitet, gode og meningsfulle opplevelser, symptomlette og selvutvikling.

Metode og perspektiver

Studien er kvalitativ og baserer seg på forskningsintervjuer med sju deltakere som har mottatt musikkterapi mens de har gjennomgått tvungent psykisk helsevern. Forskningen er preget av et postmodernisme-orientert kritisk perspektiv som også inkluderer et kritisk syn på psykisk helsevern som et resultat av styrende diskurser. Andre viktige perspektiver i studien har vært FNs «Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne», disability studies, kritisk psykiatri og ideer om positiv og negativ frihet.

Kort om Adrian Wangberg Seberg

Adrian Wangberg Seberg har studert psykologi og musikkvitenskap ved NTNU, og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole hvor han ble uteksaminert som musikkterapeut i 2013. Seberg har arbeidet innen psykisk helsevern og rusomsorg i spesialisthelsetjeneste, ved Sykehuset Innlandet og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og på lokalt nivå i regi av stiftelsen Sagatun Brukerstyrt Senter.