Disputas med Adrian Wangberg Seberg

Ph.d.-programmet - disputas

Adrian Wangberg Seberg forsvarer i offentlig disputas avhandlingen « A liberating music therapy».

  • Torsdag 18. juni kl. 12.00 – 16.00
  • 12.00
  • Zoom

Omtale

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av: 

Professor Gary Ansdell, førsteopponent
Professor Ragnfrid Kogstad, andreopponent
Førsteamanuensis Marie Strand Skånland, komitéleder

Digital disputas - slik gjør du

Av smittevernhensyn vil disputasen foregå digitalt, via nettjenesten Zoom. Lenke legges ut her arrangementsdagen.

Når du logger deg inn, vil du bli sluppet inn i et venterom. Verten slipper deg inn når alt er klart. Vi ber om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i zoom. Vi anbefaler videre å velge "speaker view". Dette velger du oppe i høyre i bildet når du er i zoom. 

Spørsmål ex auditorio

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister for innsending av spørsmål. Spørsmål ex auditorio sendes til disputasleder pr e-post, som fremsier spørsmålet på vegne av innsenderen. Disputasleders e-post blir også opplyst i selve disputasen.

Lenke til zoom-support: support.zoom.us 

Les avhandlingen 

Du kan laste ned Sebergs avhandling fra det åpne vitenarkivet Brage.

Prøveforelesning

Kl. 10.15 samme dag og i samme format holder Adrian Wangberg Seberg en prøveforelesning over oppgitt tema. Se eget arrangement.

Om prosjektet og avhandlingen

Humanistisk musikkterapi vektlegger deltakernes selvbestemmelse, men dette tankesettet utfordres i møte med tvungent psykisk helsevern. Og selv om lav motivasjon for behandling ofte preger mennesker i tvungent psykisk helsevern, viser tidligere forskning at musikkterapi kan fremme motivasjon for liknende målgrupper. I denne studien stiller Adrian Wangberg Seberg følgende forskningsspørsmål: «Hva kan musikkterapi være for hjelpemottakere i tvungent psykisk helsevern?»

Frigjørende musikkterapi

Seberg argumenterer i denne studien for at musikkterapi kan tilby friheter på ulike vis, og foreslår i den forbindelse begrepet «frigjørende musikkterapi». Musikkterapi kan tilby friheter i behandlingssituasjoner, og musikkterapeuten kan forsøke å legge til rette for friheter gjennom deltakerens bedringsprosesser også utover selve terapisituasjonen. I tillegg argumenterer Seberg for at musikkterapeuter, som del av en profesjon og en akademisk disiplin, kan fremme friheter ved å arbeide som aktivister på et sosiopolitisk nivå.

Hvilke funn ble gjort?

Studiens empiriske funn antyder at musikkterapi anses som frivillig for deltakere som ellers behandles ved bruk av tvang, og at det er visse aspekter ved musikkterapi som ser ut til å fremme motivasjon, som relasjoner til musikk, musikk som et avbrekk fra behandling, sosial kontakt gjennom musikk og opplevelse av frihet i musikkterapi. Forskningsdeltakerne beskriver også helsefremmende aspekter ved deltakelse i musikkterapi, som å ha noe å se frem til og som får dem i aktivitet, gode og meningsfulle opplevelser, symptomlette og selvutvikling.

Metode og perspektiver

Studien er kvalitativ og baserer seg på forskningsintervjuer med sju deltakere som har mottatt musikkterapi mens de har gjennomgått tvungent psykisk helsevern. Forskningen er preget av et postmodernisme-orientert kritisk perspektiv som også inkluderer et kritisk syn på psykisk helsevern som et resultat av styrende diskurser. Andre viktige perspektiver i studien har vært FNs «Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne», disability studies, kritisk psykiatri og ideer om positiv og negativ frihet.

Kort om Adrian Wangberg Seberg

Adrian Wangberg Seberg har studert psykologi og musikkvitenskap ved NTNU, og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole hvor han ble uteksaminert som musikkterapeut i 2013. Seberg har arbeidet innen psykisk helsevern og rusomsorg i spesialisthelsetjeneste, ved Sykehuset Innlandet og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og på lokalt nivå i regi av stiftelsen Sagatun Brukerstyrt Senter.Les mer om Sebergs prosjekt på prosjektsidene.