Stipend fra Ingar Dobloug stiftelse

Utlysning av stipend 2019 – studiestart høsten 2020.

Søknadsfrist/deadline: 1. oktober 2019 kl 12:00.

Neste prøvespill/audition: Lørdag 26. oktober 2019 kl. 8:30–16:00.

Sted: Levinsalen på Norges musikkhøgskole.

Studenter som prøvespiller og blir godkjent høsten 2019 kan motta støtte fra og med høstsemesteret 2020. I følge stiftelsens statutter er stipendet øremerket studenter innenfor klassisk sjanger. For ikke-norske søkere er det også et krav til forutgående opphold/studier i Norge (se statuttene). Kommunikasjonsspråket er norsk. 

Det finnes to muligheter for støtte

Slik søker du

Søknadsskjema for 2019 (felles for master og utveksling) (Word-dokument).

Viktig å merke seg

  • Alle søkere må vedlegge søknaden lyd- og bildeopptak som dokumenterer nivå. Dokumentasjonen skal inneholde (utdrag av) to verk som dokumenterer stilistisk bredde. Dokumentasjonen skal ikke overstige 20 minutter. Dokumentasjonen må være i form av lenker til YouTube eller lignende.
  • Dirigenter skal vedlegge lyd og bildeopptak av både en fremføring (eksamenskonsert eller lignende) og en innstuderingssituasjon (denne kan sendes via en filsender som for eksempel Filemail)
  • Innsendt lyd/bilde-dokumentasjonen kan bli lagt til grunn for hvem som innkalles til prøvespill. For dirigenter gjøres vurderingen i sin helhet på grunnlag av innsendt videodokumentasjon.
  • Alle søknader skal sendes inn elektronisk – se veiledning i søknadsskjema. Papirsøknader vil ikke komme i betraktning
  • Det kan søkes støtte til utdanninger i alle land utenfor Norge. Er ikke institusjonene forhåndsgodkjent av stiftelsen, tas det forbehold om godkjenning.
  • Et tilsagn om stipend fra Ingar Dobloug stiftelse gir ikke studieplass ved noen institusjon. Dette kan man kun få direkte fra de aktuelle institusjonene, og søkerne er selv ansvarlig for denne søknadsprosessen i sin helhet. Søkere som blir funnet kvalifisert for stipend vil få en bekreftelse på dette som kan vedlegges søknad om opptak ved de aktuelle institusjonene.
  • Alle som får tilsagn om stipend må når de takker ja til stipendet underskrive en egenerklæring der de forplikter seg til å benytte mottatte midler i tråd med forutsetningene. Brudd på avtalen vil tilsvarende medføre bortfall av støtte/krav om tilbakebetaling.
  • Stiftelsen følger lånekassens krav til botid i Norge. Dette medfører at stiftelsen også forutsetter at søkere har rett til støtte (stipend) fra Statens lånekasse. Dersom søkere av ulike grunner (som for eksempel at støttekvoten er oppbrukt) ikke kan eller vil søke stipend i lånekassen, må dette stå for søkerens egen regning. Dette punktet refererer til endringer i stiftelsens statutter høsten 2013, og gjelder for alle med studiestart/tilsagn om stipend fra 2014 og senere. Vi ber særlig utenlandske søkere om å merke seg dette (se punkt 3 i statuttene).

Stiftelsens statutter

Stiftelsens statutter per juni 2014 (PDF-dokument).

Kontakt: Ingar Dobloug stiftelse.

Sist oppdatert: 22. august 2019