Stipend fra Ingar Dobloug stiftelse

Utlysning av stipend 2017

Søknadsfrist: 6. oktober 2017

Neste prøvespill: Lørdag 4. november i Sandvoldsalen på Norges musikkhøgskole

Studenter som prøvespiller og blir godkjent høsten 2017 kan motta støtte fra og med høstsemesteret 2018. I følge stiftelsens statutter er stipendet øremerket studenter innenfor klassisk sjanger.

Det finnes to muligheter for støtte:

Slik søker du

Søknadsskjema for 2017 (felles for master og utveksling)

Viktig å merke seg:

  • Alle søkere må vedlegge søknaden lyd- og bildeopptak som dokumenterer nivå. Dokumentasjonen skal innholde (utdrag av) to verk som dokumenterer stilistisk bredde. Dokumentasjonen skal ikke overstige 20 minutter. Lenker til youtube e.l. er å foretrekke, alternativt filer sendt via Filemail (kan brukes av alle) eller Uninetts filsender (kun for søkere med brukernavn og passord ved NMH eller annen norsk utdanningsinstitusjon). Samme krav gjelder uansett instrument (også dirigering)..
  • Innsendt lyd/bilde-dokumentasjonen kan bli lagt til grunn for hvem som innkalles til prøvespill. For dirigenter gjøres vurderingen i sin helhet på grunnlag av innsendt videodokumentasjon.
  • Alle søknader skal sendes inn elektronisk - se veiledning i søknadsskjema. Papirsøknader vil ikke komme i betraktning
  • Det kan søkes støtte til utdanninger i alle land, ikke bare USA og Storbritannia. Er ikke institusjonene forhåndsgodkjent av stiftelsen, tas det forbehold om godkjenning.
  • Et tilsagn om stipend fra Ingar Dobloug stiftelse  gir ikke studieplass ved noen institusjon. Dette kan man kun få direkte fra de aktuelle institusjonene, og søkerne er selv ansvarlig for denne søknadsprosessen i sin helhet. Søkere som blir funnet kvalifisert for stipend vil få en bekreftelse på dette som kan vedlegges søknad om opptak ved de aktuelle institusjonene.
  • Alle som får tilsagn om stipend må når de takker ja til stipendet underskrive en egenerklæring der de forplikter seg til å benytte mottatte midler i tråd med forutsetningene. Brudd på avtalen vil tilsvarende medføre bortfall av støtte.
  • Stiftelsen følger lånekassens krav til botid i Norge. Dette medfører at stiftelsen også forutsetter at søkere har rett til støtte (stipend) fra Statens lånekasse. Dersom søkere av ulike grunner (som for eksempel at støttekvoten er oppbrukt) ikke kan eller vil søke stipend i lånekassen, må dette stå for søkerens egen regning. Dette punktet refererer til endringer i stiftelsens statutter høsten 2013, og gjelder for alle med studiestart/tilsagn om stipend fra 2014 og senere. Vi ber særlig utenlandske søkere om å merke seg dette (se punkt 3 i statuttene).

Stiftelsens statutter:

Stiftelsens statutter pr juni 2014

Kontakt: Ingar Dobloug stiftelse

Sist oppdatert: 29. august 2017