Stipend til hele masterprogram

Stiftelsen gir stipend til ett- eller toårige masterutdanninger.

1. Hvem kan søke?

Alle sangere, instrumentalister og dirigenter innenfor klassisk sjanger kan søke. Søkerne må være norske statsborgere eller være studenter ved en norsk, høyere utdanningsinstitusjon.

2. Betingelser

Det er en forutsetning at søkere som tildeles stipend til et masterprogram må ha gjennomført og bestått en bachelorgrad i utøving innen studiet starter. For studenter som er inne i sitt siste år i en bachelorgrad vil derfor en eventuell tildeling skje på betingelse av oppnådd grad.

En søker kan kun motta stipend én gang. Det er mulig å søke støtte inntil tre ganger. Stipendet gjelder for normert studietid for det aktuelle studiet (ett eller to år).

Tildeling kan ikke overføres til et senere år. Kan studiet ikke påbegynnes i året det er søkt for må søkeren si i fra seg stipendet og gjennomføre nytt prøvespill det kommende året.

3. Krav til dokumentasjon

Alle søkere må legge ved bekreftelse på den utdanningen de oppgir på side to av søknadsskjemaet. Unntaket er søkere som er i et studium ved NMH. Disse trenger ikke legge ved dokumentasjon. Søkere som har avsluttet sine studier ved NMH må legge ved dokumentasjon. For dokumentasjon av utøvende nivå: se punkt 6.

4. Hvilke utdanninger kan kvalifisere for støtte fra Ingar Dobloug stiftelse?

Masterutdanningene ved følgende institusjoner er forhåndsgodkjent av Ingar Dobloug stiftelse:

USA

 • Manhattan School of Music, New York.
 • North Western University, Chicago.
 • The Juilliard School of Music, New York.
 • Colburn School of Music, Los Angeles.
 • University of Southern California, Los Angeles.
 • Jacobs School of Music, University of Indiana, Bloomington.
 • Eastman School of Music, Rochester.
 • New England Conservatory, Boston.

Storbritannia

 • Royal Academy of Music, London.
 • Royal College of Music, London.
 • Guildhall School of Music & Drama, London.

Skandianvia

 • Kungliga musikhögskolan i Stockholm, KMH.
 • Kongelig dansk musikkonservatorium i København, DKDM.

Sveits

 • Bern University of the Arts.
 • Züricher Hochschule die Künste.
 • Hochschule Luzern - Musik.

Tyskland

 • Die Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin.
 • Hochscule für Musik und Theater, München.

Det er også mulig å søke andre institusjoner enn de som er nevnt i listen over. Vær imidlertid oppmerksom på at godkjenning av andre institusjoner først vil bli foretatt i forbindelse med søknadsbehandlingen i september og må stå for søkerens egen ”risiko”. Stiftelsen har dessverre ikke anledning til å foreta forhåndsvurderinger. 

I tillegg kan stiftelsen gi støtte til gjennomføring av prøvespill ved institusjoner som krever personlig femmøte ved opptaksprøve. Institusjoner/program som er forhåndsklarert for dette formålet er markert med uthevet skrift over.

For institusjoner som krever oppmøte er prøvespillet i Norge en kvalifisering for støtte til oppmøte. Det gis kun støtte til prøvespill ved én institusjon.

5. Søknadsfrist

Søknadsfrist er normalt i oktober/november, og kunngjøres årlig.

6. Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde informasjon om hvilken institusjon og hvilket studium det ønskes stipend til. Det kan søkes om stipend til kun to alternative institusjoner/studieprogram. Søknaden må også inneholde et foreløpig budsjett for oppholdet, samt prøvespillrepertoar og dokumentasjon av utøvende nivå.

Prøvespillrepertoar

Det skal foreberedes et prøvespillrepertoar på ca. 30 minutter. Juryen avgjør hva som skal spilles (inntil 20 minutter).

Dokumentasjon av utøvende nivå

Alle søkere må sende inn lyd/bildefil(er) som dokumenterer utøvende nivå. Disse brukes som grunnlag for uttak til prøvespillet. Dokumentasjonen skal inneholde (utdrag fra) to verk som dokumenterer stilistisk bredde. Den innsendte lyd/bilde-dokumentasjonen trenger ikke inngå i prøvespillrepertoaret. Dokumentasjonen skal sendes inn via fildelingstjenesten www.filemail.com eller Uninetts fildelingstjeneste (NMHs studenter har tilgang på denne via NMHs nettsider). Søkere er selv ansvarlig for at dokumentasjonen er i et avspillbart format.

Søknader som ikke er vedlagt dokumentasjon på utøvende nivå vil ikke bli tatt i betraktning.

Søkerne står fritt til å velge prøvespillrepertoar, men det anbefales å velge det prøvespillrepertoaret som aktuelt studiested krever. Informasjon om prøvespillrepertoar finnes på den enkelte institusjons hjemmeside. Vær oppmerksom på at enkelte institusjoner krever at repertoaret skal spilles utenat.

Søkere må stille med egen akkompagnatør.

7. Prøvespill

Prøvespillet avholdes på Norges musikkhøgksole i Oslo, og skjer i samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Ingar Doblougs stiftelse. Søkere må holde av hele det angitte tidsrommet. Dersom det er flere søkere enn det er plass til på prøvespillsdagen, avgjør juryen hvem som skal innkalles til prøvespill på bakgrunn av innsendt lyd/bilde-dokumentasjon.

Timeplan for prøvespillet sendes søkerne pr e-post senest én uke før. Har dere begrunnede ønsker for en spesiell tid, vennligst opplys om dette på søknadsskjemaet. Vi kan ikke love å innfri alle ønsker, men skal gjøre vårt beste. Det må påregnes noe ventetid prøvespillsdagen, siden søkerne vil bli innkalt i puljer. Dette for å forhindre dødtid ved eventuelle forfall i siste øyeblikk. 

8. Etter prøvespillet

Søkere som juryen finner støtteverdige vil bli rangert. Endelig vedtak om tildeling gjøres deretter av stiftelsens styre. Resultatet av prøvespillet meddeles søkerne pr e-post så snart det foreligger, normalt innen to uker etter avholdt prøvespill.

De som styret vedtar å tilby stipend vil motta følgende dokumentasjon fra stiftelsen:

 • Et tildelingsbrev som spesifiserer hva det gis støtte til; det vil si hva slags studium (ett- eller toårig), ved hvilke(n) institusjon(er), om prøvespill dekkes av stiftelsen, samt vilkår for tildeling.
 • En egenerklæring som bekrefter at søkeren aksepterer vilkårene og tar i mot tilbudet, alternativt takker nei til tilbudet. Erklæringen skal signeres og returneres til Ingar Dobloug stiftelse innen en oppgitt frist.
 • DVD-opptak av prøvespillet (sendes elektronisk og må lastes ned innen oppgitt frist).
 • Et garantibrev på engelsk som bekrefter finansieringen, til bruk i forbindelse med søknad om opptak.
 • Skjema for refusjon av utgifter, inkludert retningslinjer. Dette kan også lastes ned fra www.nmh.no.

9. Utbetaling av stipend

Hva dekker stipendet?

Stipendet skal dekke reelle utgifter knyttet til studiet: Søknad, prøvespill (der det kreves), språktest (der det kreves), skolepenger, reise, opphold og øvrige relevante kostnader. Dette gjøres etter satser fastsatt av stiftelsen, med fradrag for stipend fra andre støtteordninger, herunder stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Søkere til institusjoner som ikke krever personlig frammøte, men som likevel ønsker å gjennomføre en live audition må betale dette selv.

Hvordan utbetales stipendet?

Utgifter knyttet til søknad og opptak (søknadsavgift, prøvespill, språktest, depositum etc.) utbetales etterskuddsvis og etter regning. Alle utgifter skal føres i eget refusjonsskjema og må være dokumentert.
Utgifter knyttet til selve studiene (reise, skolepenger, husleie, levekostnader, skolemateriell etc.) utbetales forskuddsvis pr semester (i juni og desember). 

10. Permisjon og studieavbrudd

Forutsatt innvilget studiepermisjon fra studiestedet kan det innvilges inntil ett års utsettelse med gjennomføring av et påbegynt studium. Det gis ikke utsettelse for ikke påbegynte studier.

All støtte fra stiftelsen bortfaller ved avbrudd av studiet. Innbetalte studieavgifter må så langt mulig søkes tilbakebetalt fra studiestedet og tilbakeføres stiftelsen. Eventuelle motatte forskudd til dekning av utgifter til reiser og opphold og lignende tilbakebetales til stiftelsen.

Sist oppdatert: 16. august 2018