Stipend til utveksling

Stiftelsen kan gi stipend til ettårig utveksling for masterstudenter som er tatt opp til et utøvende masterstudium ved en norsk musikkutdanningsinstitusjon. 

1. Hvem kan søke? 

Alle sangere, instrumentalister og dirigenter innenfor klassisk sjanger kan søke, forutsatt at deer tatt opp til eller er i gang med et utøvende studieprogram på masternivå ved en norsk musikkutdanningsinstitusjon som har en utvekslingsavtale med den/de aktuelle utenlandske institusjonen(e) forholder seg til hjemmeinstitusjonens retningslinjer for utvekslingsopphold, det vil si når i studiet utvekslingen kan skje, betingelser for tildeling av utvekslingsplass og hva innholdet i utvekslingen kan/skal bestå av.

2. Betingelser

Alle som søker og blir godkjent for utvekslingsopphold vil få et betinget opptak: Det er en forutsetning for utbetaling av studiestipend at det foreligger en samarbeidsavtale mellom hjemmeinstitusjonen og institusjonen det er gitt opptak til før studiestipend kan utbetales. Kontakt utvekslingskoordinator ved ditt studiested for nærmere opplysninger om dette. NMHs avtaler finnes under punkt 4.

Tildeling kan ikke overføres til et senere år. Kan studiet ikke påbegynnes i året det er søkt for må søkeren si i fra seg stipendet og gjennomføre nytt prøvespill det kommende året.

Utvekslingsopphold skal være ettårige.

3. Krav til dokumentasjon

Alle søkere må legge ved bekreftelse på den utdanningen de oppgir på side to av søknadsskjemaet. Unntaket er søkere som er i et studium ved NMH. Disse trenger ikke legge ved dokumentasjon.

For dokumentasjon av utøvende nivå: Se punkt 6 under.

4. Hvilke utdanninger kan kvalifisere for støtte fra Ingar Dobloug stiftelse?

Se oversikten under masterprogram – de samme institusjonene er forhåndsgodkjent for utveksling fra stiftelsens side. Søkere må selv klarere med sin hjemmeinstitusjon om det foreligger (eller kan tegnes) en samarbeidsavtale med ønsket institusjon.

Det er også mulig å søke andre institusjoner enn de som er nevnt i Doblougs loversikt. Dette forutsetter dokumentert utvekslingsavtale med hjemmeinstitusjonen,eventuelt at slik avtale er under utarbeiding. Vær imidlertid oppmerksom på at godkjenning av andre institusjoner først vil bli foretatt i forbindelse med søknadsbehandlingen i september og må stå for søkerens egen ”risiko”. Stiftelsen har dessverre ikke anledning til å foreta forhåndsvurderinger.

Det gis kun støtte til prøvespill ved én institusjon (dersom fysisk oppmøte kreves).

5. Søknadsfrist

Søknadsfristen er normalt i høstsemesteret, og kunngjøres årlig.

6. Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde informasjon om hvilken institusjon og hvilket studium det ønskes stipend til. Det kan søkes om stipend til kun to alternative institusjoner/studieprogram. Søknaden må også inneholde et foreløpig budsjett for oppholdet, samt prøvespillrepertoar og dokumentasjon av utøvende nivå.

Prøvespillrepertoar

Det skal foreberedes et prøvespillrepertoar på ca. 30 minutter. Juryen avgjør hva som skal spilles (inntil 20 minutter).

Dokumentasjon av utøvende nivå

Alle søkere må sende inn lyd/bildefil(er) som dokumenterer utøvende nivå. Disse brukes som grunnlag for uttak til prøvespillet. Dokumentasjonen skal inneholde (utdrag fra) to verk som dokumenterer stilistisk bredde. Den innsendte lyd/bilde-dokumentasjonen trenger ikke inngå i prøvespillrepertoaret. Dokumentasjonen skal sendes inn via fildelingstjenesten www.filemail.com eller Uninetts fildelingstjeneste (NMHs studenter har tilgang på denne via NMHs nettsider).

Søkere er selv ansvarlig for at dokumentasjonen er i et avspillbart format. Søknader som ikke er vedlagt dokumentasjon på utøvende nivå vil ikke bli tatt i betraktning. 

Søkerne står fritt til å velge prøvespillrepertoar, men det anbefales å velge det prøvespillrepertoaret som aktuelt studiested krever. Informasjon om prøvespillrepertoar finnes på den enkelte institusjons hjemmeside. Vær oppmerksom på at enkelte institusjoner krever at repertoaret skal spilles utenat.

Søkere må stille med egen akkompagnatør.

7. Prøvespill

Prøvespillet avholdes på Norges musikkhøgksole i Oslo, og skjer i samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Ingar Doblougs stiftelse. Søkere må holde av hele det angitte tidsrommet. Dersom det er flere søkere enn det er plass til på prøvespillsdagen, avgjør juryen hvem som skal innkalles til prøvespill på bakgrunn av innsendt lyd/bilde-dokumentasjon.

Timeplan for prøvespillet sendes søkerne per e-post senest én uke før. Har dere begrunnede ønsker for en spesiell tid, vennligst opplys om dette på søknadsskjemaet. Vi kan ikke love å innfri alle ønsker, men skal gjøre vårt beste. Det må påregnes noe ventetid prøvespillsdagen, siden søkerne vil bli innkalt i puljer. Dette for å forhindre dødtid ved eventuelle forfall i siste øyeblikk. 

8. Etter prøvespillet

Søkere som juryen finner støtteverdige vil bli rangert. Endelig vedtak om tildeling gjøres deretter av stiftelsens styre. Resultatet av prøvespillet meddeles søkerne per e-post innen en uke etter avholdt prøvespill.

De som styret vedtar å tilby utvekslingsstipend vil i løpet av tre uker etter prøvespillet motta følgende dokumentasjon fra stiftelsen:

  • Et tildelingsbrev som spesifiserer hva det gis støtte til; det vil si utvekslingsoppholdets lengde, ved hvilke(n) institusjon(er), om prøvespill dekkes av stiftelsen, samt vilkår for tildeling.
  • En egenerklæring som bekrefter at søkeren aksepterer vilkårene og tar i mot tilbudet, alternativt takker nei til tilbudet. Erklæringen skal signeres og returneres til Ingar Dobloug stiftelse innen en gitt frist.
  • DVD-opptak av prøvespillet.
  • Et garantibrev (på engelsk) som bekrefter finansieringen, til bruk i forbindelse med søknad om opptak.
  • Skjema for refusjon av utgifter, inkludert retningslinjer. Dette kan også lastes ned fra www.nmh.no.

Deretter henvises utvekslingssøkere til hjemmeinstitusjonens utvekslingskoordinator for videre framdrift i søknadsprosedyren. Endelig utvelgelse foretas av mottakerinstitusjonen. Utbetaling av stipend (se neste punkt) skjer via Ingar Dobloug stiftelse, alt det øvrige (for eksempel utforming av learning agreement og kommunikasjon med mottakerinstitusjonen) ivaretas av hjemmeinstitusjonens utvekslingskoordinator.

9. Utbetaling av stipend

Hva dekker stipendet?

Stipendet skal dekke reelle utgifter knyttet til studiet: søknad, prøvespill (der det kreves), språktest (der det kreves), skolepenger, reise, opphold og øvrige relevante kostnader. Dette gjøres etter satser fastsatt av stiftelsen, med fradrag for stipend fra andre støtteordninger, herunder stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Søkere til institusjoner som ikke krever personlig frammøte, men som likevel ønsker å gjennomføre en live audition, må betale dette selv.

Hvordan utbetales stipendet?

Utgifter knyttet til søknad og opptak (prøvespill, språktest, depositum etc.) utbetales etterskuddsvis og etter regning. Alle utgifter skal føres i eget refusjonsskjema og må være dokumentert.

Utgifter knyttet til selve studiene (reise, skolepenger, husleie, levekostnader, skolemateriell etc.) utbetales forskuddsvis per semester. 

10. Permisjon og studieavbrudd

Forutsatt innvilget studiepermisjon fra studiestedet kan det innvilges inntil ett års utsettelse med gjennomføring av et påbegynt studium. Det gis ikke utsettelse for ikke påbegynte studier.

All støtte fra stiftelsen bortfaller ved avbrudd av studiet. Innbetalte studieavgifter må så langt mulig søkes tilbakebetalt fra studiestedet og tilbakeføres stiftelsen. Eventuelle motatte forskudd til dekning av utgifter til reiser og opphold og lignende tilbakebetales til stiftelsen.

Sist oppdatert: 16. august 2018