Pilots, entrepreneurship and social responsibility

CREMAH initiates and develops music therapy within new and different parts of our community.

Pilot projects in music therapy are conducted in collaboration with various organizations, the music therapy education at the Academy, and resourceful master's students.

Below you can see topics and links to some of the exciting master projects that have been completed. CREMAH has been more involved in some of these than others.

Pilot projects:

Tarjei Øvrelid: En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose.
Et utprøvende eksempel fra MS-rehabilitering.

Siv-Maren Sandvik: Demens i ung kropp.
Et forskningsprosjekt med yngre personer med demens.

Erlend Solum: Et biopsykososialt perspektiv på musikkterapi.
En studie av deltakeres opplevelser av egen helse i en musikkterapigruppe i et rusfritt fritidstilbud:

Gisle Fuhr: Et rom for handling.
Musikkterapi som en del av opplæringsprogrammet i S.T.O.L.T.; et kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt:

Daniel Løset Kristiansen: Nye muligheter.
En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling:

Monika Overå: Hekta på musikk.
Masteroppgave, revidert til bokform der Monika og  CREMAH i 2013 samlet inn og publiserte sanger og brukerfortellinger fra en musikkgruppen Monika haddee ved en avgiftningsenhet for mennesker med rusutfordringer.

Tora S. Gaden: Samspill, sang og trygge bånd.
En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjonen sammen med barna sine:

Joachim Huby: Identity and Integration.
A study into the role of cultural identity in the process of integration and the important role music therapy can play in strengthening identity and aiding integration:

Ommedal, Marianne: Med musikk i transitt.
Ein studie om einslege mindreårige asylsøkjarar si oppleving av fast deltaking i ei musikkgruppe.

Last updated: 28. November 2016