Å øve improvisasjon

Project leader:
Guro Gravem Johansen

Project participants:
Guro Gravem Johansen

Å øve på improvisasjon – øvepraksisar hos jazzstudentar innan høgre utdanning i eit aktivitetsteoretisk perspektiv; med særleg fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse.
 

Hovudproblemstillinga for prosjektet formulerast slik:
Kva kjenneteiknar øvepraksisar hos jazzstudentar som arbeider med å utvikle sin improvisasjonskompetanse?

Prosjektet er ein eksplorerande studie, og tek utgongspunkt i korleis studentar sjølve konstruerar meining i høve til verdiar, normar, haldningar til utøving og øving av improvisasjon, sett i lys av jazz som historisk og kulturell tradisjon.

Project leader

Guro Gravem Johansen

Guro Gravem Johansen

Associate Professor

Didactics, Aural Training (jazz)Guro Gravem Johansen

Guro Gravem Johansen

Associate Professor

Didactics, Aural Training (jazz)

Last updated: 10. February 2015