Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Music­al impro­visa­tion i

Kort om emnet

Arbeidet med emnet er i størst mulig grad basert på muntlig overlevering og bearbeidelse.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan improvisere innen et utvalg av ulike musikalske situasjoner og musikalsk materiale
  • kan forvalte improvisatoriske delkomponenter og mulighetene disse gir for kombinasjoner
  • kan stole på egen oppfatning, egne idéer og intuisjon når det gjelder improvisatoriske muligheter i en gitt musikalsk situasjon
  • kan vurdere improvisasjoner basert på tillit til egen kompetanse og egen refleksjon

Innhold

Arbeidet med emnet vil inneholde

  • repertoar over et bredt spekter, fra helt fri improvisasjon til improvisasjon ut fra fastlagte/avtalte premisser
  • arbeid med et variert utvalg ensembler
  • arbeid med kultivering og utvikling av generelle prinsipper fra musikksjangere der improvisasjon er eller kan være en integrert del
  • arbeid med formidlingsaspektet

Organisering

I gruppe sammensatt på tvers av instrumentgrupper og sjangere.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Study component