Spøkelse pix.jpg

CEMPE Talks - Musikkhøgskolens spøkelse

Hvilke «spøkelser» går rundt i Musikkhøgskolens ganger? Hvorfor gjør vi som vi gjør, hva er det lov å snakke om, og hva er det vi ikke snakker om? Og hva betyr egentlig studentsentrert læring og entreprenørskap? Stipendiat i CEMPE, Veronica Ski-Berg, utfordret studenter og ansatte på en rekke sentrale problemstillinger i CEMPE Talks 26. februar. 

Veronica Ski-Berg er selv klassisk skolert fløytist. I tillegg er hun utdannet komponist fra NMH og har en master i musikkvitenskap fra UiO. I løpet av studietiden har hun vært innom ulike disipliner og institusjoner, både i Norge og andre land, og finner det fascinerende å komme inn i en institusjon fra utsiden og prøve å forstå hvilken logikk som preger institusjonen.  

Hun arbeider nå med PhD-prosjektet Institutionalizing innovation: Uncovering the ‘protean’ msic student, der hun gjennom intervjuer med studenter og lærere ved NMH og en institusjon i Nederland søker å forstå blant annet hva som skjer når man institusjonaliserer innovasjon slik man har gjort i høyere utdanning de siste årene. Hun er også nysgjerrig på hvilke verdier som er i spill i disse prosessene. 

 

Hva er et spøkelse?

"Et spøkelse er en usynlig kulturelt konstruert kollektiv forventning om hvordan vi skal tenke og oppføre oss på en institusjon" 

Ski-Berg løfter spørsmålet om hvilke spøkelser som hjemsøker oss. Hun definerer spøkelse som en «usynlig kulturelt konstruert kollektiv forventning om hvordan vi skal tenke og oppføre oss på en institusjon», ofte kalt sosiale normer eller musikalske ideologier. Det er det innforståtte og tatt for gitte som påvirker hva som gis legitimitet og verdi. Spøkelser finnes innen alle sjangre og fagfelt, og hvilke spøkelser som påvirker oss endrer seg over tid. Attpåtil ser vi ikke alltid de samme spøkelsene, noe som kan føre til misforståelser. 

NMHs spøkelser

I forkant av CEMPE Talks hadde Veronica intervjuet og filmet 12 lærere og studenter ved NMH om viktige spørsmål som: Hvordan er det å jobbe/studere ved NMH? Hva betyr studenten i front? og «hva er viktig for musikkstudenter i dag»? I den korte videosnutten hørte vi ord som «utrolig gøy», «fantastisk inspirerende», «verdens beste arbeidsplass», samt et ønske om en større bredde og mulighet til å gjøre egne valg. De korte klippene vitnet om en individualisert og spesialisert kultur, men der også ønsket om bredde var til stede. 

Fortidens og nåtidens spøkelser

De studentene og lærerne som blir løftet fram i dag kan beskrives som nåtidens spøkelser. Tidligere studenter og ansatte, og ikke minst kjente musikere som løftes fram for sine tidligere bragder, representerer fortidens spøkelser. Disse er med på å prege hva som er verdifullt, legitimt og mulig ved institusjonen i dag. I mesterlæretradisjonen er fortidens spøkelser svært til stede, både gjennom komposisjonene det arbeides med og gjennom fortolkningstradisjonene som preger måten man jobber med komposisjonene på. 

Eggeskall og bjellekuer

«Walking on eggshells» er et engelsk begrep for å være svært varsom i håndteringen av noe for å unngå å støte eller såre andre. Hvor ligger eggeskallene på Musikkhøgskolen? Hva er det vi ikke kan snakke om? I intervjumaterialet Veronica har samlet inn som en del av doktorgraden er det for eksempel studenter som ikke drar på utveksling, fordi de tror at læreren deres ikke synes det er en god idé. Et annet eksempel på eggeskall kom fra en instrumentallærer i salen som mener det er et dilemma at vi presser alle studenter gjennom «orkesterkverna», det vil si det repertoaret og den forberedelsen og terpingen som må til for å få en orkesterjobb. Dilemmaet ligger i at de aller fleste av studentene aldri vil bli god nok til en orkesterjobb. Dette opplevde læreren at det var umulig å snakke om. 

Ski-Berg snakker også om Bjellekuer, og peker med det på de menneskene med definisjonsmakt innad i et miljø. Bjellekuer kan både videreføre tradisjoner med sine spøkelser og eggeskall, og de kan være personer som bryter med tradisjonen ved å gå egne veier og med det åpne nye muligheter for dem som følger etter. 

Entreprenørskap

Entreprenørskap har de siste årene blitt en del av studiene ved de fleste høyere musikkutdanningsinstitusjoner. Gjennom å utvikle et «entrepreneurial mindset» er målet at studentene skal kunne skape seg en meningsfull karriere som portfoliomusikere. Samtidig har studentsentrert læring blitt en målsetning i høyere utdanning. På Musikkhøgskolen er dette veldig tydelig gjennom visjonen om «studenten i front». 

Men hva skjer når kreativ tenkning institusjonaliseres gjennom entreprenørskapsfag og skal nedfelles i emnebeskrivelser og vurderes? Og hvis kreativitet vurderes, hvilken type kreativitet er det da som premieres? Og hvordan utfordrer entreprenørskap og studentsentrert læring Musikkhøgskolens spøkelser? 

Hva og hvem er NMHs spøkelser?

Etter engasjerende diskusjoner i smågrupper sto vi igjen med flere spørsmål: 

  • Hva og hvem er Musikkhøgskolens spøkelser? 
  • Hvilke bjørnetjenester gjør vi?
  • Hvor ligger eggeskallene? 

Ved å fortsette diskusjonene rundt det som vi vanligvis ikke snakker om ligger det et potensiale i å utvikle oss selv som institusjon. 

Les mer om Ski-Bergs doktorgradsarbeid


 

Sist oppdatert: 30. juni 2020