CEMPE utlyser innovasjonsmidler 2017

CEMPE utlyser for tredje gang midler til prosjekter hvor lærere i alle fag kan søke. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Prosjektene som får innovasjonsmidler skal ha relevans for senterets målsetting om å utvikle og dele kunnskap for å videreutvikle kvaliteten på utøvende musikkutdanning.

Her kan du lese om prosjektene som fikk støtte i fjorårets tildeling.

Hvem kan søke?

 • Både fast ansatte og midlertidig ansatte ved NMH kan søke, uansett hva slags fag man underviser i, så lenge prosjektet er relevant for CEMPE. Det tas forbehold om at ev. frikjøp kan innpasses i arbeidsplanen. Fagseksjonslederne vil bli involvert i vurderingen av søknadene fra NMH-ansatte.
 • Faglig ansatte ved institusjoner som er tilknyttet Rådet for Utøvende Musikkutdanning (RUM) kan søke. Det forutsettes at søknaden er godkjent og støttet av instituttleder/dekan.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om inntil 50.000 kr (inklusive sosiale kostnader) for studieåret 2017-18, og støtten kan brukes både til frikjøp av tid for å arbeide med prosjektet, og til driftsutgifter.

Kriterier for vurdering:

 • Prosjektet skal bidra til å belyse ett eller flere av følgende hovedområder:
  1) Å videreutvikle undervisning og læring knyttet til hovedinstrumentet
  2) Å videreutvikle kvaliteten på studentenes egenøving
  3) Å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring
  4) Å utvikle kunnskap om hvordan ulike fagområder i høyere musikkutdanning kan samhandle på innovative måter for å styrke studentenes læring
 • Prosjektet skal være gjennomførbart i løpet av studieåret 2017-18
 • Prosjekter som innebærer samarbeid mellom flere lærere, gjerne på tvers av fag, vil bli prioritert

Om søknaden

Søknaden skal inneholde følgende momenter:

 • Hva man ønsker å undersøke/prøve ut, med henvisning til hva som er gjort på området før
 • Hvordan prosjektet skal gjennomføres (metode/fremgangsmåte)
 • Tidsplan
 • Prosjektets relevans for høyere musikkutdanning
 • Hvordan prosjektet kan bidra til endring og fornying av undervisning og læring
 • Egne forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Budsjett: Hvor mye søkes det om og hva skal det brukes til
 • Hvor mye av egen FoU-tid som vil brukes til prosjektet, eller hvordan man får annen støtte til prosjektet fra egen institusjon/eksterne midler
 • Hvordan man planlegger å formidle resultatene

Vi forventer at søknaden er på 2-3 sider.

Eksterne søkere: Vennligst legg ved følgende bekreftelse fra instituttleder/dekan (signert og datert): «Denne søknaden er godkjent av instituttet/fakultetet. En ev. tildeling vil bli administrert av instituttet/fakultetet, ved at CEMPE sender et tildelingsbrev og at vertsinstitusjonen fakturerer NMH.»

Søknaden med ev. vedlegg sendes til rådgiver Aslaug L. Slette senest 1. mars.
For mer informasjon, kontakt senterleder Jon Helge Sætre.

Dokumentasjon

De som blir tildelt innovasjonsmidler får publisere en nettartikkel på www.cempe.no

Sist oppdatert: 31. januar 2017