NMH-2014-9948

Hva skjer når studentene får ansvar for undervisningen?

Gruppeundervisning i hovedinstrument kan foregå på ulike måter. Ett trekk som er felles for mange modeller, er at studentene skal lære av hverandre, enten ved å veilede og bli veiledet av sine medstudenter eller ved å aktivt observere den veiledningen læreren gir på gruppetimene.

Gruppeundervisning – selvstendighet og gjensidighet

Professor Jens Harald Bratlie har valgt en modell for sin gruppeundervisning som i høy grad bygger på at det er studentene som skal veilede hverandre, derav tittelen på hans utviklingsprosjekt. Hans gruppe består av en student som går første år på masterstudiet og to som går andre år på bachelorstudiet, og de har ukentlige gruppetimer i tillegg til de individuelle timene.

Gjennom å få dette ansvaret vokser studentene som selvstendige musikere og får større evne til å reflektere og å artikulere sine valg både i forhold til eget spill og når de skal veilede andre.

De tre studentene sitter samlet rundt flygelet og bytter på å spille, mens Bratlie sitter et stykke bort. Etter hver framføring kommenterer de andre to, og man diskuterer ulike løsninger som prøves ut underveis. Noen ganger bruker man en modell hvor en av studentene får ansvar for hele timen som en slags mesterklasse, men hvor også den andre studenten trekkes inn i diskusjonene. Et eksempel fra en slik time finnes her.
 

Bratlie bryter sjelden inn, men for å få dem til å reflektere videre, kan han noen ganger komme med et spørsmål eller en oppfordring om å bore dypere i en tematikk. Han sier at han aldri vil korrigere noe en student sier der og da, fordi det ville virke ødeleggende: Han er opptatt av at timene og veiledningen som gis skal være studentenes ansvar. Gjennom å få dette ansvaret vokser de som selvstendige musikere og får større evne til å reflektere og å artikulere sine valg både i forhold til eget spill og når de skal veilede andre.

"Siste time skjønte jeg at disse timene har forandret meg som menneske-musiker ganske grundig"

Økt bevissthet

Studentene gir gjennom logger og intervju klart uttrykk for at de ser gruppetimene som svært viktige og noe de prioriterer, selv om timene er frivillige. De framhever hvordan de har lært seg å lytte mer aktivt både til sitt eget spill og til andres, men at de andre studentene også kan fungere som et ekstra sett ”ører”  for å se om man får fram det man ønsker å uttrykke i sitt spill. De opplever også at diskusjonene og tilbakemeldingene gjør dem mer bevisste og selvstendige, samtidig som de lærer å være mer åpne for andres måter å forstå musikken på.

 

Studentene framhever det også som viktig at de som musikere lærer å uttrykke seg om andres spill og kunne gi konstruktive tilbakemeldinger. En av studentene oppsummerer sine erfaringer med gruppetimene i sin logg på denne måten:

 

– Siste time skjønte jeg at disse timene har forandret meg som menneske-musiker ganske grundig. De lærte meg å lytte, prøve å forstå, å si min mening tydelig, kort og konsentrert. NN og KK (medstudentene) er noen jeg kan lære fra, jeg føler stor respekt for dem.

Bratlie demonstrer gjennom sin modell hvordan studenter kan vokse både som musikere og som mennesker når de blir vist stor tillit og gis ansvar for sin egen og sine medstudenters utvikling.

Jens Harald Bratlies utviklingsprosjekt er en del av Gruppeundervisning i hovedinstrument.

Sist oppdatert: 14. april 2015