Tanja Orning.jpeg

Kunst og kommers

Entreprenørskap kan defineres som å se mulighetene og å gjøre noe med dem, sier Tanja Orning. I april gjennomføres første internasjonale konferanse om entreprenørskap i musikk på Norges musikkhøgskole.

Internasjonal konferanse om entreprenørskap

Konferansen gjennomføres 27.-28. April 2017. Påmeldingsfrist er 1. april. Konferansen er et samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap (UiO), Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (NMH) og BI.

– Entreprenørskap er et utfordrende begrep fordi det tradisjonelt kommer fra økonomi og business. Derfor kan vi ikke bare tre et sånt begrep over kunstlivet ukritisk. Det butter veldig imot for en del kunstnere og musikere nettopp fordi vi har såpass mange assosiasjoner til den kommersielle siden ved entreprenørskap, mener Orning.

Hun jobber med et post doc. prosjekt ved CEMPE, der hun ser nærmere på kunstnerisk entreprenørskap.Hun peker på spenningsfeltet mellom det autonome, kunsten, på den ene siden, og det kommersielle, business og økonomi, på den andre siden.

– Disse to verdenene har to veldig ulike verdisyn, og det er ikke så lett å forene, forteller Orning.

– Foreløpig er det et ungt begrep innenfor musikk. Kunstnerisk entreprenørskap, eller musikalsk entreprenørskap er derfor fortsatt et ganske uutforsket område. Foreløpig er den økonomiske delen av det forsket mer på, fordi det er lettere å adoptere det som handler om forretningsplan og andre foretaksmessige sider ved musikklivet.

«Musikervirket er i seg selv entrepetørielt kan man si. Det er mye som er bygget inn allerede i det å være en igangsetter, ha en idé og sette i gang et prosjekt.» (Tanja Orning)

Kunst og kommers?

Opprinnelsen til begrepet entreprenørskap rommer også gleden ved å skape, å ha en visjon og å sette i gang. Orning ønsker gjennom sin forskning å undersøke om det er mulig å fylle begrepet også med det kunstneriske aspektet, og om det er et fruktbart begrep å bruke i en kunstnerisk sammenheng.

– Musikervirket er i seg selv entrepetørielt kan man si, fordi det handler om å øve inn noe som du skal spille på konsert. Det er hele tiden en syklus av ting du presenterer for offentligheten. Det er mye som er bygget inn allerede i det å være en igangsetter, ha en idé og sette i gang et prosjekt, påpeker Orning.

– Det er et interessant poeng at man kan se mange entrepretørielle trekk ved kunstnerskap, men kunstnerne og musikerne selv vil ikke ta det ordet i bruk.

Fellestrekk ved mennesker i den tradisjonelle kunstnerrollen og entreprenørrollen handler om at begge er villige til å ta risiko, de er kreative, søker muligheter og ressurser og er ofte personlig engasjert i det de jobber med. På den måten er entreprenørskap bygget inn i kunstnerisk praksis.

Mellom kunstnerisk autonomi og økonomisk realitet

I april gjennomføres første internasjonale konferanse om entreprenørskap i musikk på Norges musikkhøgskole. Konferansen er et samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap (UiO), Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (NMH) og BI.

Målet med konferansen er å løfte dialogen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå, og å utfordre de inneforståtte motsetningene mellom kunstneriske prosesser og mer kommersielle hensyn de fleste studenter kommer til å møte i yrkeslivet.

Konferansen gjennomføres 27.-28. April 2017. Påmeldingsfrist er 1. april.

Sist oppdatert: 2. mars 2017

Internasjonal konferanse om entreprenørskap

Konferansen gjennomføres 27.-28. April 2017. Påmeldingsfrist er 1. april. Konferansen er et samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap (UiO), Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (NMH) og BI.

Les mer om entreprenørskap