Musikk i det interaktive rom

I dette prosjektet er Johannes Lunde Hatfield i samarbeid med stipendiat Ulf A.S. Holbrook i ferd med å skape en digital læringsarena der det tilrettelegges for aktiv læring rundt øving og prestasjonsforberedelser ved Norges musikkhøgskole. 

Johannes L. Hatfield – prosjektleder og forsker

Ulf A. S. Holbrook – ph.d.-stipendiat

Prosjektet Musikk i det interaktive rom har som formål å gjøre musikkstudenters individuelle øving mer effektiv og profesjonsrettet gjennom utvikling av virtuelt øvings- og simuleringsverktøy. Prosjektet består av tre faser, en sonderingsfase, innovasjonsfase og en utøvende fase. Under sonderingsfasen er det gjennom fokusgruppeintervjuer og møter med en rekruttert student-interessegruppe kartlagt sentrale utfordringer ved overgangen fra egenøving til konsert- og prøvespillsituasjoner. Prosjektets andre fase har bestått i å utvikle og prøve ut virtuell simuleringsteknologi (3D-animasjon og 3D-audio) i samarbeid med studenter og lærere ved Norges musikkhøgskole.

Øvingsforskning i laboratorium

Formålet er at et slikt laboratorium skal brukes i forbindelse med øvingsforskning, prestasjonsforberedelser og workshop i øving. Prosjektets tredje fase vil bestå av implementering av VR-simulering i utøvende musikkstudenters prestasjonsforberedelser. Prosjektet er knyttet til Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) og vil stå sentralt i deres videre arbeid innen undervisning i øving. Kontinuerlig videreutvikling og effektivisering av de teknologiske løsningene i prosjektet vil være prioritert under prosjektets gang.

Prosjektet er støttet med 500 000 kroner fra DIKU.

Sist oppdatert: 17. juli 2019