Tildeling av innovasjonsmidler fra CEMPE

CEMPE har tildelt innovasjonsmidler på inntil kr. 50.000 til fire utviklingsprosjekter for studieåret 2015/2016. Midlene skal brukes til å utforske og utvikle utdanning i musikkutøving på høyt nivå.

To av tildelingene går til ansatte internt på Norges musikkhøgskole, og to av tildelingene går til eksterne prosjekter. De fire prosjektene presenteres nedenfor.

Kristin Kjølberg (NMH) vil videreutvikle sitt prosjekt om samarbeidslæring gjennom Critical Response Process i undervisningen. Dette prosjektet hører til CEMPEs satsningsområde Gruppeundervisning i hovedinstrument. Kjølberg sier:

Gjennom å trene og anvende metodikken, vil vi som lærere og som peers trene opp bevissthet rundt det språket vi bruker i vår undervisning, hva slags posisjon vi tar som lærere og hvordan vi gjennom åpne og nøytrale spørsmål kan sette i gang prosesser som er oppbyggende for våre studenters kunstneriske identitet.

...vi som lærere vil trene opp
bevissthet rundt det språket vi
bruker i vår undervisning.

Bjørn Løken og Håkon Kvidal (NMH) vil utvikle undervisningsformen flipped classroomder de vil tilgjengeliggjøre nettbaserte instruksjonsvideoer for studentene. Hensikten er at studentene slik kan fordype seg i materialet før møtet med læreren eller for å repetere i etterkant av undervisningen. Se et eksempel på en slik instruksjonsvideo fra Bjørn Løken.

Løken og Kvidal sier:

Bruk av nye medier og nettbaserte læringsressurser muliggjør læring på nye måter. Ved å tilgjengeliggjøre kunnskap gjennom instruksjonsvideoer og organisere undervisningen som flipped-classroom (omvendt  undervisning) kan man videreutvikle hovedinstrumentundervisning og kvaliteten på studentenes egenøving.

Bruk av nye medier og nettbaserte læringsressurser
muliggjør læring på nye måter.

Morten Wensberg (UiS) vil teste ut ny teknologi som hjelpemiddel for dirigentstudentene ved Universitetet i Stavanger. Studentene vil få mulighet til å filme sin egen praksis og deretter evaluere sin egen dirigentteknikk ved hjelp av såkalt telestrator-teknologi - det vil si grafikk som tegnes fritt oppå et videobilde. Wensberg sier:

Muligheten til å fritt tegne grafikk oppå videobildet vil bidra til å gjøre det enklere å illustrere og måle dirigenttekniske parametre. ... Vi tror at introduksjonen av ny teknologi vil kunne øke utbyttet av studentenes egenevaluering og at dette vil bli et fast og varig bidrag til studentaktiv læring, økt læringsutbytte og økt studiekvalitet i dirigentstudiene.

Muligheten til å fritt tegne grafikk
oppå videobildet vil bidra til å gjøre
det enklere å illustrere og måle
dirigenttekniske parametre.

Foto: NMH

Kåre Bjørkøy (NTNU) vil utforske scenisk regi som en integrert del i utdanningen av klassiske sangere. Hensikten er å utforske pedagogiske strategier som bygger bro mellom den sangtekniske og den formidlingsmessige siden av det å undervise unge sangere. Bjørkøy sier:

Egne erfaringer viser at mange studenter kan fokusere så sterkt på den sangtekniske utviklingen at dette går ut over evnen til å formidle musikken emosjonelt levende og personlig. ... Gjennom scenisk regi vil en sangstudent uvilkårlig fokusere mer på rollefiguren enn egen sangteknikk. Det er trolig at denne metoden vil forbedre evnen til å regulere pust gjennom kroppens egne reflekser, som for eksempel sukk, latter, hikst og gråt.

Gjennom scenisk regi vil en sangstudent
uvilkårlig fokusere mer på rollefiguren
enn egen sangteknikk.

Sist oppdatert: 21. mai 2015