Om CEMPE

CEMPE står for Centre of Excellence in Music Performance Education, og innebærer at Norges musikkhøgskole er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014 - 2023. 

Senteret arbeider for å utvikle kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv. 

Temaområder

Fremtidens musikerrolle

CEMPE vil utvikle kunnskap om overgangen fra å være student til å spille en aktiv rolle i et mangfoldig og globalisert musikkliv som er i rask endring. Vi vil undersøke måter å styrke utdanningen på, med mål om at studentene utvikler et bevisst forhold til sin musikerrolle og kunstneriske ståsted. Prosjektene stiller spørsmål som: Hvordan kan kunstneriske ideer realiseres og gis mulighet til å leve videre? Hvordan kan bærekraftige musikerkarrierer utformes? Vi styrker og utvider også utøvende musikkstudenters praksismuligheter og gir dem realistiske arbeidserfaringer innenfor relevante yrkesområder.

Samarbeid

CEMPE vil styrke utøverutdanningens undervisning og læring, særlig knyttet til hovedinstrument, ved å utforske og utvikle samarbeidsmodeller. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring i hovedinstrumentundervisning, samt undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning.

Øving

CEMPE vil videreutvikle kvalitet og bevissthet i studentenes egenøving. Prosjektene og workshopene er knyttet til øving i relasjon til hovedinstrumentundervisning, ulike sjangre, helse, prestasjonsforberedelse i det interaktive rom, sceniske aspekter, og samtidsmusikk. Vi gjennomfører også et utviklingsverksted i øving for studentene. 

Interaksjon

CEMPE ønsker å utvikle kunnskap og erfaring fra økt interaksjon på tvers av sjangre, og økt interaksjon og sammenheng mellom støttefag og utøvende fag.

Digitale verktøy

CEMPE tar også del i utviklingen av digitale verktøy i utøverutdanningen.

Senterledelsen

Studentpartnere 2018-2019

  • Guro Utne Salvesen
  • Guoste Tamulynaite

Senter for fremragende utdanning

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) står bak ordningen, som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2010. Fra januar 2019 overtar Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) ansvaret for SFU-ordningen.

Samarbeidspartnere 

En viktig del av CEMPEs arbeid skjer gjennom bygging av nettverk og dialog med ulike samarbeidspartnere. På nasjonalt plan samarbeider vi med Råd for utøvende musikkutdanning (RUM). Årlig legges det et CEMPE-seminar til en av RUM sine medlemsinstitusjoner, og flere fagpersoner fra de ulike nasjonale institusjonene er knyttet til senteret gjennom CEMPEs innovasjonsmidler, eller via andre prosjekter.

På internasjonalt plan samarbeider vi med den europeiske organisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner AEC, særlig gjennom den nyetablerte “Platform for Learning and Teaching”, men også gjennom RENEW og NAIP. CEMPE er tilknyttet ulike nettverk internasjonalt og nasjonalt, slik som Healthy Conservatoires Network, European Creative Futures, European Chamber Music Academy, Olympiatoppen, Sommerakademiet Voksenåsen m.fl.

Andre personer i CEMPE

Sentrale dokumenter

Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Action Plan 2019-2023
Final report and recommendations of the Expert Panel (Interim Evaluation)

Prosjektbeskrivelse for senteret (søknad til NOKUT)
Tilleggsdokumentasjon (søknad til NOKUT)
Tilbakemelding på søknaden (fra NOKUT)

 

Sist oppdatert: 23. juli 2014