Om CEMPE

CEMPE står for Centre of Excellence in Music Performance Education, og innebærer at Norges musikkhøgskole er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014 - 2023. 

Senteret arbeider for å utvikle kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv. 

Temaområder

Hovedinstrument

CEMPE utforsker og videreutvikler undervisning og læring knyttet til hovedinstrument. Tema for prosjektene er ulike tilnærminger til gruppe- og samarbeidslæring i hovedinstrument, samt undervisnings- og læringskulturer i hovedinstrumentundervisning.

Øving

CEMPE videreutvikler kvaliteten på studentenes egenøving gjennom å utforske undervisning av øving. Prosjektene og workshopene er knyttet til øving i relasjon til hovedinstrumentundervisning, ulike sjangre, helse, prestasjonsforberedelse i det interaktive rom, sceniske aspekter, og samtidsmusikk. Vi gjennomfører også et utviklingsverksted i øving for studentene.

Praksis

CEMPE styrker og utvider utøvende musikkstudenters praksismuligheter og gir dem realistiske arbeidserfaringer innenfor relevante yrkesområder. Eksempler på pågående prosjekter er musikkfestivalen «Kulturtrøkk» i Hammerfest, praksis i sanntidsmusikk i Det norske Blåseensemblet, samt samarbeid med orkestre, festivaler og andre konsertarrangører.

Frilanskarriere

CEMPE utvikler kunnskap om hvordan studenter kan forberede seg til å arbeide i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring. Prosjektene stiller følgende spørsmål: Hvordan kan kunstneriske ideer realiseres og gis mulighet til å leve videre? Hvordan kan bærekraftige musikerkarrierer utformes?

Senterledelsen

Senter for fremragende utdanning

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) står bak ordningen, som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2010.

Samarbeidspartnere 

En viktig del av CEMPEs arbeid skjer gjennom bygging av nettverk og dialog med ulike samarbeidspartnere. På nasjonalt plan samarbeider vi med Råd for utøvende musikkutdanning (RUM). Årlig legges det et CEMPE-seminar til en av RUM sine medlemsinstitusjoner, og flere fagpersoner fra de ulike nasjonale institusjonene er knyttet til senteret gjennom CEMPEs innovasjonsmidler, eller via andre prosjekter.

På internasjonalt plan samarbeider vi med den europeiske organisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner AEC, særlig gjennom den nyetablerte “Platform for Learning and Teaching”, men også gjennom RENEW og NAIP. CEMPE er tilknyttet ulike nettverk internasjonalt og nasjonalt, slik som Healthy Conservatoires Network, European Creative Futures, European Chamber Music Academy, Olympiatoppen, Sommerakademiet Voksenåsen m.fl.

Andre personer i CEMPE

Sentrale dokumenter

Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Action Plan 2019-2023
Final report and recommendations of the Expert Panel (Interim Evaluation)

Prosjektbeskrivelse for senteret (søknad til NOKUT)
Tilleggsdokumentasjon (søknad til NOKUT)
Tilbakemelding på søknaden (fra NOKUT)

 

Sist oppdatert: 23. juli 2014