Invitasjon til artikkelbidrag: Musikk i pediatrien i de nordiske landene

CREMAH inviterer forskere og klinikere i de nordiske landene til å sende inn artikler til et spesialnummer om musikk i pediatrien. Dette vil være det første nummeret i det nye e-tidsskriftet Journal of Music, Health and Well-being.

Musikkterapi, musikkmedisin og andre musikktilnærminger er i ferd med å få fotfeste som en integrert del av barneavdelingers tilbud ved flere nordiske sykehus. Stillinger er blitt opprettet i noen land, og det er en økende interesse for feltet, både blant politikere og helsearbeidere. Som følge av denne utviklingen vil CREMAH publisere et spesialnummer kalt “Music in Paediatric Hospitals in the Nordic Countries”, og du er invitert til å bidra. Spesialnummeret vil være det første nummeret i det nye åpne tilgjengelige elektroniske tidsskriftet Journal of Music, Health and Well-being. Tidsskriftet blir lansert i løpet av 2019.

Frist for innsending av artikler er 15. oktober 2018.

Artikler blir vurdert av redaktørene og av to uavhengige fagfeller. Prosessen med fagfellevurdering går fra oktober 2018 frem til våren 2019. Aksepterte artikler blir publisert på nett fortløpende i forkant av det ferdig nummeret. Spesialnummeret blir ferdigstilt og publisert i løpet av høsten 2019. Det nye tidsskriftet vil bli lansert på den europeiske musikkterapikonferansen i Aalborg i juni 2019. Da vil også de aksepterte artiklene på dette tidspunktet bli presentert.

Redaktører for spesialnummeret er Lars Ole Bonde og Kjersti Johansson. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte redaktørene.

Bidrag sendes også til redaktørene: lobo@hum.aau.dk og Kjersti.Johansson@nmh.no.

Retningslinjer for forfattere

Alle artikler skal være på engelsk. Tekster kan ikke ha blitt publisert tidligere i bøker eller andre tidsskrifter. De skal heller ikke sendes inn for publisering et annet sted samtidig.

Artikler kan være på omtrent 5000-6000 ord + litteraturliste. Dersom denne lengden overstiges, bør teksten vurderes kritisk med hensyn til lengde. Vi ber forfattere om å også sende inn et sammendrag av artikkelen på 200-250 ord, tre til fem nøkkelord og en kort biografi for hver forfatter (inntil 50 ord). Bruk APA som referansestil.

Sist oppdatert: 13. mai 2018