Samarbeid og nettverk

På denne siden finner du informasjon om CREMAH sine samarbeidspartnere samt lenker til utdanningsinstitusjoner og andre nyttige kontaktsider.

Samarbeidsprosjekter

For tiden er CREMAH involvert i disse samarbeidsprosjektene:

Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet

Norges musikkhøgskole, ved CREMAH, er med i Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet. Flere kompetansesentre for rusproblematikk (KoRus) deltar i nettverket, sammen med Fagrådet–rusfeltets hovedorganisasjon. Universitetet i Bergen representert ved Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT ved UiB/Uni Research Helse) deltar også i nettverket. Aktørene i nettverket prøver ut og evaluerer bruk av musikkterapi i rusfeltet, innen forebygging og behandling. Nettverket ønsker å stimulere til praksisnær forskning og kunnskapsutvikling ved bruk av musikkterapi; for motivasjon, selvforståing, deltagelse og fellesskap.

Les artiklene Musikkterapi i rusfeltet og Musikkterapi, rus og psykisk helse.

Consortium for musikkterapiforskning

Norges musikkhøgskole, representert ved CREMAH, er med i The International Consortium of Universities with Doctoral and Research Programs in Music Therapy.

Nasjonalt kompetansesenter for musikkterapi i barnevernet

CREMAH er med i Nasjonalt kompetansesenter for musikkterapi i barnevernet. Dette er et samarbeidsnettverk mellom flere instanser, der GAMUT og Universitetet i Bergen, og CREMAH og Norges musikkhøgskole deltar. I nettverket er det også med representanter fra andre hold, blant annet kommuner, Aleris, Uni Research Helse, Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon, regionale kunnskapssentra for barn og unge (RKBU) og regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), andre norske universiteter og høgskoler med utdanninger innen helse- og sosialfag.

Nettverk for samarbeid mellom Norsk forening for musikkterapi, Creo (Forbundet for kunst og kultur), Universitetet i Bergen og Norges musikkhøgskole

Et fireparts-samarbeid mellom Norsk Forening for musikkterapi (NFMT), Creo (Forbundet for kunst og kultur), Universitetet i Bergen (UiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) søker å sikre at det fagpolitiske arbeidet på musikkterapifeltet får den nødvendige forankring i praksis-, utdannings- og forskingsfeltet. Målet er å styrke det fagpolitiske arbeidet på flere felt som for eksempel: autorisasjon for musikkterapeuter, innpass i ulike nasjonale faglige retningslinjer (og implementering av disse), stillinger/stillingskoder for musikkterapeuter, musikkterapiens plass i helsetjenestens finansieringssystem, i tillegg til dagsaktuelle temaer som berører profesjonen musikkterapi. Partene vurdere ri fellesskap hvilke av disse områdene som til en hver tid skal prioriteres i forhold til arbeidsinnsats.

Samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og Universitetet i Bergen (UiB) om utvikling av musikkterapiutdanning

Norges musikkhøgskole (NMH) og Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider om videre utvikling av musikkterapiutdanning i Norge. Arbeidsområdet er knyttet til profilering og arbeidsdeling, samt dimensjonering av utdanningene. For øvrig debatteres endringer i studieprogrammer, samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, behov for spesialisering, i tillegg til rekruttering i møte med et arbeidsmarked i stadig endring. For øvrig diskuteres aktuelle saker som samarbeid innen forsknings- og utviklingsarbeid.

Andre ressurser

Sist oppdatert: 17. oktober 2017