CREMAH deltar i Nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet

I 2010 ble det tatt initiativ til et nasjonalt kompetansenettverk i rusfeltet. Samhandlings­reformen danner bakteppe for dette arbeidet.

Flere kompetansesentra for rusproblematikk deltar, sammen med Fagrådet–rusfeltets hovedorganisasjon. Også begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge. Norges musikkhøgskole er representert med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), mens Universitetet i Bergen er representert med Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT ved UiB/Uni Research Helse).

Nettverket legger til rette for 1) at musikkterapi kan prøves ut og evalueres i rusbehandling og rusforebyggende arbeid, og 2) en praksisnær forskning og kunnskapsutvikling gjennom bruk av musikkterapi. Musikkterapi er en metode som har ar særlig fokus på ressurser, brukerinvolvering, og felleskap for å fremme helse og livskvalitet gjennom musikk.

Helsedirektoratets faglige retningslinjer

Bruk av musikkterapi i rusfeltet anbefales i to av Helsedirektoratets faglige retningslinjer:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (2016), ”Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette” (s. 32). Musikkterapi fremheves her som relevant både i spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og kommunale tilbud. Det påpekes at terapien må utføres av personer med godkjent utdannelse i musikkterapi (helsedirektoratet.no).

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (2016, IS-nummer: 2211). Musikkterapi beskrives her som en mulig støttebehandling (helsedirektoratet.no).

Referanser

Dahle, R., Kielland, T., Stige, B., & Trondalen, G. (2015). Musikkterapi, rus og psykisk helse – brukererfaringer. Rusfag : artikkelsamling fra Regionale kompetansesentre rus, 2, 18-23.

Kielland, T., Stige, B., & Trondalen, G. (2013). Musikkterapi i rusfeltet. Praksisnær forskning og kunnskapsutvikling. Rusfag(1), 43-51.

Trondalen, G., Stige, B., Dale, R., & Kielland, T. (2016). Musikkterapi i rusbehandling. Sykepleien.

Evalueringsrapporter:

Dale, R. (2014). Evaluering av prosjekt ”musikkterapi” ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Rapport. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen.

Kielland, T. (2015). Musikkterapi i kommunalt rusarbeid. Rapport. Lillehammer: Sykehuset innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus-region øst.

Taihaugen, M. (2017). Musikkterapi i kommunalt rusarbeid – et musikalsk tilbud tilpasset alle. Rapport. Brumunddal: Sykehuset innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus-region øst.

Se også Kunnskapsbeskrivelser fra Polyfon sine sider

Sist oppdatert: 18. oktober 2017