Prosjekter

CREMAH er for tiden involvert i forsknings- og utviklingsprosjektene nedenfor.

Homeside7241_SiljeMåseide.jpg
HOMESIDE

HOMESIDE er et stort EU-finansiert prosjekt som undersøker effekt av musikk- og leseprogram for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste. 

Musikkterapi og rus.jpg
MusTCare: Implementering av musikkterapi i oppsøkende psykisk helse-team

Alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet forårsaker store menneskelige lidelser, og er en stor utfordring for hjelpeapparatet. Hvordan kan musikkterapi implementeres for å hjelpe pasientene på best mulig måte?

cremah sanger og gitarist.jpg
Musikkterapi og kognitiv terapi ved ME etter kyssesyken

Forskningsprosjektet studerer sammenhengen mellom akutt EBV-infeksjon (kyssesyken) og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdom i alderen 12-20 år.

Syngende sykepleiere
Sang i eldreomsorgen

Hva betyr sangen i programmet Sang i eldreomsorgen for enkeltbeboere og deres nærmeste for trivsel, aktivitet og sosialt fellesskap? Dette er spørsmål musikkterapeut Kristi Stedje skal forske på. Hun er daglig leder for Sang i eldreomsorgen og er hyret inn av CREMAH for å studere verdien av eldre personers deltagelse i programmet.

palliativ-musikkterapi.jpg
Musikkterapi for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon: et pilotprosjekt

Hva opplever foreldre og helsepersonell at musikkterapi kan bidra med for barn og unge innlagt i avdelingen Avansert hjemmesykehus innenfor palliasjon?

maker foto even ruud.jpg
Pågående ph.d.-prosjekter

Les om ph.d.-prosjektene som gjennomføres ved CREMAH.