Pilotprosjekter, entreprenørskap og samfunnsoppdrag

CREMAH initierer og utvikler musikkterapi på stadig nye felt i samfunnet vårt. 

Gjennom samarbeid med ulike organisasjoner, musikkterapiutdanningen ved Norges musikkhøgskole og med initiativrike masterstudenter gjennomføres pilotprosjekter i musikkterapi.

Slik får flere brukere prøve ut musikkterapitjenester. Samtidig utvides forståelsen for hva musikkterapi kan bety for både brukere og lokalsamfunn. Pilotprosjektene betoner brukernes egne ressurser og deres medvirkning. De siste årene har pilotprosjektene beveget seg inn på felt som: rusomsorg og - behandling, arbeid med yngre mennesker med demens, møte med mennesker med multippel sklerose, flerkulturelle mennesker med demens i eldreomsorg, helsestasjonsarbeid med førstegangsmødre, kriminalitetsforebygging, flyktninge- og asylpolitikk, arbeid på selvhjelpssenter og i spesialpedagogiske institusjoner.

Under kan du se tema og lenker til noen av de spennende masterprosjektene som er ferdige. CREMAH har vært mer involvert i noen av disse enn andre.

Pilotprosjekter:

Tarjei Øvrelid: En mulig tilnærming til musikkterapi i møte med personer med multippel sklerose.
Et utprøvende eksempel fra MS-rehabilitering.

Siv-Maren Sandvik: Demens i ung kropp.
Et forskningsprosjekt med yngre personer med demens.

Erlend Solum: Et biopsykososialt perspektiv på musikkterapi.
En studie av deltakeres opplevelser av egen helse i en musikkterapigruppe i et rusfritt fritidstilbud.

Gisle Fuhr: Et rom for handling.
Musikkterapi som en del av opplæringsprogrammet i S.T.O.L.T.; et kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt.

Daniel Løset Kristiansen: Nye muligheter.
En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling.

Monika Overå: Hekta på musikk.
Masteroppgave, revidert til bokform der Monika og  CREMAH i 2013 samlet inn og publiserte sanger og brukerfortellinger fra musikkgruppen Monika hadde ved en avgiftningsenhet for mennesker med rusutfordringer.

Bestill boka Hekta på musikk

Tora S. Gaden: Samspill, sang og trygge bånd.
En gruppe førstegangsmødres opplevelser av et musikkterapitilbud på helsestasjonen sammen med barna sine.

Joachim Huby: Identity and Integration.
A study into the role of cultural identity in the process of integration and the important role music therapy can play in strengthening identity and aiding integration.

Ommedal, Marianne: Med musikk i transitt.
Ein studie om einslege mindreårige asylsøkjarar si oppleving av fast deltaking i ei musikkgruppe.

Sist oppdatert: 28. november 2016