Musikkpedagogers profesjonsforståelse i møte med kulturskolen som lokalt ressurssenter

Prosjektleder:
Anne Jordhus-Lier

Prosjektdeltagere:
Anne Jordhus-Lier

Periode:
2013 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Kulturskolen, Musikkpedagogikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

I sitt ph.d.-prosjekt undersøker Anne Jordhus-Lier hva som kjennetegner profesjonsforståelsen til musikkpedagoger i kulturskolen.

Å være et lokalt ressurssenter innebærer at kulturskolen skal samarbeide med og ha en støttefunksjon overfor skoleverket, barnehage og det øvrige kulturlivet i kommunen. For musikkpedagogene i kulturskolen betyr dette at de må inneha en relativt bred kompetanse. Jordhus-Liers antakelse er at disse musikkpedagogene i større grad enn tidligere møter en forventning om å utføre flere ulike arbeidsoppgaver, og at flere av disse oppgavene befinner seg i utkanten av deres tradisjonelle kompetanseområde.

Målsettingen om kulturskolen som lokalt ressurssenter kan virke inn på profesjonsforståelsen på ulike måter avhengig av hvordan den blir oppfattet og vektlagt i de forskjellige kulturskolene og kommunene, og ut i fra hvordan den blir forankret og implementert hos den enkelte musikkpedagog. Dessuten vil musikkpedagogens utdannelse, bakgrunn og forforståelse spille inn.

Formålet med prosjektet er å se på hva som kjennetegner profesjonsforståelsen til musikkpedagoger i kulturskolen og hvordan profesjonsforståelsen påvirkes av målet om kulturskolen som lokalt ressurssenter for kunst og kultur.

Prosjektet er en casestudie av tre kulturskoler. Jordhus-Lier har gjennomført spørreundersøkelse, observasjoner av møter og dybdeintervjuer med et utvalg musikkpedagoger.

 

Prosjektleder

imported-image

Anne Jordhus-Lier

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 16. juni 2014