Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Borderline

Berit Solset portrettfoto

Prosjektet Borderline er en kunstnerisk utforskning av klangestetikk og klangfargefusjoner i vokalverker, belyst gjennom vokalmusikken til den svenske komponisten Karin Rehnqvist.

Problemområde

Ved å utforske muligheten som ligger i å la stemmen utforske klangmuligheter og til dels instrumental tilnærming, vil den norske sopranen Berit Norbakken Solset (f. 1977) utvikle teknikker og strategier for hvordan hun kan endre klangfargen avhengig av hvilket instrument hun spiller med og i hvilken kontekst hun musiserer. I denne utforskingen ligger også utvikling av tekniske verktøy for å utnytte hele instrumentet som stemmen er. På denne måten vil Solset utarbeide en ny innfallsvinkel til hvordan hun tilnærmer seg ulikt repertoar, både estetisk, musikalsk og teknisk.

Ved å gå inn i Rehnqvists vokalkomposisjoner ønsker Solset å utforske egen estetikk og stil, med de sangtekniske utfordringer det fører med seg. At Rehnqvist beveger seg i ytterkantene av det rent teknisk "mulige", men også ved bruk av dynamikk, nyanser og uttrykk, inspirerer Solset til å skape mer av og med mitt eget instrument.

Resultat

Prosjektet innebærer en nærstudie av Rehnqvists vokalverker, ikke primært som nedskrevet musikk, men som live-objekter som studeres ved å utøve dem. Analysen av verkene vil derfor ta utgangspunkt i samtaler med komponisten, den nedskrevne musikken og Solsets egen kunstneriske tilnærming til verkene.

Målet er å studere musikken fra et utøverperspektiv, og gjennom dette framføre hennes musikk og få skrevet verker som underbygger de estetiske elementene musikken hennes bygger på. I nært samarbeid med Rehnqvist, vil Solset kartlegge vokaltekniske utfordringer og endringer og hvordan både Rehnqvist og og henne behandler stemmen for å oppnå den effekten Rehnqvist ønsker med stemmen i sine komposisjoner.

Som et sentralt ledd i dette kartleggingsarbeidet vil den norske komponisten Bjørn Morten Christophersen skrive et nytt verk for Solset og en kammerbesetning. Med sin norske kulturarv bærer Christophersen med seg en annen tradisjon, men han har likevel en innfallsvinkel til sine verker som er nærliggende for det Solset studerer i dette prosjektet. Folkemusikktradisjonen vil stå sentralt også i hans verk, og Christophersen og Solset vil samarbeide tett i prosessen som kreves for å skrive på disse premissene. Som musiker er målsettingen å besitte nye og bedre verktøy for å kunne utnytte hele instrumentet, og dessuten ha en annen inngang til ny, kompleks og utfordrende musikk, både estetisk, musikalsk og teknisk.

Det kunstneriske resultatet vil foreligge gjennom konserter.

Metode

Prosjektet baseres på en kunstnerisk innfallsvinkel til utforsking av musikalsk utvikling, hvor målet er å berike en kunstnerisk praksis og utøve denne kunnskapen gjennom refleksjon og kunstnerisk virksomhet (Lemmens, 2012). En auto-etnografisk tilnærming, bestående av deltagende observasjoner intervju og lyd/bilde-opptak gjør det mulig for utøveren, "utforskeren", å dokumentere og reflektere over prosess og arbeid. Samtidig vil den kunstneriske dialogen prege prosjektets utforming og gjennomføring.

Gjennom å gå inn i Rehnqvists komposisjoner vil Solset undersøke hvordan hun behandler stemmen som et klanginstrument. Sammen med komponisten vil Solset eksperimentere med ulike klangfarger, variasjon i bruk av luft, dynamikk, vibrato, intonasjon og plassering i lydbildet. Ved å gjøre lydopptak og kommentere endringene som gjøres underveis i prosessen, vil Solset kunne lytte til hvordan endringene påvirker musikken hun jobber med.

For å kunne erfare de fysiske endringene som oppstår når Solset kombinerer gammel folkemusikktradisjon med dagens klassiske sangtradisjon (Lemmens, 2012), vil Solset forsøke å tilegne seg den gamle sangteknikken kulning.

I komponistens duoverk vil Solset samarbeide med Marianne Beate Kielland (mezzosopran) og Lars Lien (saksofon). Fokus vil være i hvor stor grad det er mulig å smelte sammen klang og frasering. Det er et mål å sammenligne prosess og resultat i arbeidet med de ulike konstellasjonene. Alle undersøkelsene dokumenteres underveis med lydopptak og Solsets kommentarer til hvilket arbeid hun gjør og hvordan dette utføres.

Sammen med Geir Davidsen (eufonium) vil Solset bestille et verk av Christophersen hvor hovedfokus, i tillegg til utgangspunktet i erfaringer hun gjør tidlig i prosessen, ligger på utforsking og eksperimentering med klanglige likhetstrekk mellom de to instrumentene. For å demonstrere nye teknikker og ulikheter vil Solset få skrevet et verk av og i samarbeid med Rehnqvist for en større besetning.

I samarbeid med Kåre Solmund Nystabakk (lutt) vil Solset utforske hvordan erfaringer og virkemidler fra Rehnqvists vokalverker vil kunne anvendes og forhåpentligvis berike et helt annet repertoar.

Dokumentasjon og refleksjon

Prosjektet vil bli utviklet i nært samarbeid med Rehnqvist, Kielland, Lien, Davidsen og Nystabakk. Dette gir Solset anledning til å gå i dybden på verk med ulik besetning og kunne utveksle erfaringer med både sangere og instrumentalister, i tillegg til komponistene selv.

I arbeidet med refleksjonen vil Solset fokusere på følgende problemstillinger:

  • Tilnærming til musikken. Først og fremst hennes egen, men også kollegers opplevelse av møtet med musikken og deres tilnærming til den.
  • Hvilke utfordringer hun møter i stil og klangestetikk.
  • Hvordan hun forholder seg til ulike besetninger.
  • Hvilken betydning plassering i lydbildet har og hvordan hun forholder seg til dette.

Det kunstneriske resultatet dokumenteres gjennom konserter og opptak av disse. På denne måten gjøres prosjektet tilgjengelig og synlig for et bredt publikum. Det faglige utviklingsarbeidet og prosessen gjøres tilgjengelig via nettressurser, blant annet Research Catalogue. For å kunne demonstrere vokaltekniske erfaringer og endringer, samt understreke utviklingen i prosessen, vil Solset gjøre opptak av stykkene underveis. Disse vil også gjøres tilgjengelig på digitale medier.

Solset vil få anledning til å strukturere og gjøre tilgjengelig erfaringer rundt innstudering og kartlegging av problemstillinger. Ved å publisere det faglige materialet via digitale medier, gjøres prosjektet tilgjengelig for fagfeltet.

Berit Norbakken Solset er ansatt som stipendiat ved Universitet i Tromsø og kandidat på NMHs Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Artikler relevante