Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Broen mellom gehørtrening og utøving

I dette overordnede prosjektet utforsker Ingunn Fanavoll øye sammenhenger mellom de to fagområdene gehørtrening og utøving i en klassisk musikkutdanning.

Broen mellom gehørtrening og utøving er Ingunn Fanavoll øyes hovedprosjekt. Det ble startet i 2008, og er ventet avsluttet i 2018. Prosjektet har gjennom årene hatt flere ulike underprosjekter, gjerne i samarbeid med andre.

Analyse som et bindeledd?

Ett slikt underprosjekt fokuserte på bruk av analyse som et mulig bindeledd mellom gehørtrening og utøving. Her inngikk tre studier: fire instrumentallærere med ulike instrumenter ble observert mens de underviste, studenter besvarte et spørreskjema og studenter ble intervjuet.

Et viktig funn i prosjektet var at et stort flertall av de spurte studentene mente det ville være av stor verdi å kunne analysere den musikken de selv spilte. Langt færre oppga imidlertid at de faktisk gjorde nettopp det, og mange uttrykte et behov for å få styrket sine ferdigheter i å analysere musikk. (Artikkel: Music analysis: a bridge between performing and aural training? I antologien Aural Perspectives – On Musical Learning and Practice in Higher Music Education, NMH-publikasjoner 2013:10, s. 25-52.)

Melodielementet i musikk

Et annet underprosjekt fokuserte på melodielementet i musikk. En hypotese var at melodielementet blir behandlet annerledes av instrumentallærere enn rytme- og harmoni-elementene. Instrumentallæreres uttalelser vedrørende rytme, melodi og harmoni i materiale fra 2008 og 2010 ble undersøkt.

Det viste seg at instrumentallærerne var mindre opptatt av å analysere og forstå musikalske sammenhenger i melodiske forløp enn i rytmiske og harmoniske. Dette skiller seg fra hva som skjer i gehørtreningsfaget, hvor alle de tre elementene vanligvis behandles mer likeverdig. (Paperpresentasjon ved den nasjonale gehørkonferansen i Trondheim, 13.-14.2.2014: Hva med melodi? Behandlingen av melodielementet i utøving og gehørtrening.)

Gehør i eget spill

Videre samarbeidet øye med Aslaug Louise Slette om underprosjektet Gehør i eget spill. Formålet med prosjektet var å undersøke gjennom egenerfaring hvordan og i hvilken grad kunnskap fra gehørtreningsfaget kan anvendes i forbindelse med innøving av musikalsk materiale.

Dette var et aksjonsforskningsprosjekt, hvor øye og Slette selv øvde inn musikk for piano, klarinett og cello, og selve prosjektets karakter kastet nytt lys over behovet for og bruken av gehørtreningskunnskap i innøvingssituasjonen. (Artikkel: Aural training knowledge in music practicing, er til vurdering for utgivelse.)

Tverrfaglig utforskning

Fra 2016 har øye samarbeidet med Aslaug Louise Slette og Jonas Haltia i prosjektet Tverrfaglig lærersamarbeid om gehørtrening og hovedinstrument, som Slette er prosjektleder for.