Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Den livsviktige musikken. En kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse

Temaet i Hege Bjørnestøl Beckmanns studie er ungdoms bruk av musikk som helseressurs.

Beckmanns analyse viser at ungdom har et svært bevisst forhold til musikken de hører på. Musikk hjelper ungdommene å reflektere over hverdagslige hendelser. Gjennom ulike sanger og selvkomponerte spillelister finner ungdommene trøst, og musikk fungerer som egenomsorg og en ressurs på et individuelt plan. Musikk står også sentralt i ungdommenes sosialiseringsprosess. Ved å gi sin tilslutning til noen musikalske sjangere og ta avstand fra andre, fungerer musikk som et redskap til å innordne seg et sosialt miljø, og musikk blir en viktig brikke i ungdommenes arbeid med å skape sin egen identitet. Musikk fungerer derfor også som en ressurs på et sosialt plan.

I helsefremmende arbeid er man opptatt av hvilke aktiviteter som kan påvirke helse og livskvalitet. Hensikten med Beckmanns studie er å synliggjøre hvordan ungdoms musikkbruk kan inngå som ressurs for å forebygge og fremme opplevelse av helse, en selvvalgt strategi som ungdommene bruker i møte med livets mange utfordringer. Det empiriske materialet til studien er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med 18 ungdommer i alderen 16-19 år. Beckmann har benyttet en tverrfaglig tolkningsramme basert på sosiologiske, psykologiske og helsefaglige teorier for å diskutere hvorvidt ungdoms musikkbruk kan forstås som en ressurs som på ulike måter kan ses i sammenheng med deres opplevelse av helse og livskvalitet.

Ph.d.-avhandling

Den livsviktige musikken. En kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse er tilgjengelig gjennom NMH Brage.

Artikler relevante