Det musikalske gehøret – som fenomen, fag og funksjon (GEFFF)

Prosjektleder:
Inger Elise Reitan

Prosjektdeltagere:
Gro Shetelig, Anne Katrine Bergby, Ingunn Fanavoll Øye, Victoria Cecilie Jakhelln

Periode:
2008 – 2013

Senter:
CERM

Type:
None

Tema:
Gehør, Gehørtrening, Intonasjon

Gehør er sentralt i all høyere musikkutdanning. Derfor er det viktig å øke kunnskapen om gehøret og aktivt knytte det til musiseringen.

Prosjektet startet høsten 2008 og har inneholdt ulike forskningsprosjekter der noen har vært igangsatt fra 2007 som enkeltstående prosjekter. GEFFF-prosjektet avsluttet høsten 2013 med antologien Aural Perspectives on Musical Learning and Practice in Higher Music Education (NMH-publikasjoner  2013:10). Følgende prosjekter har vært med:

  • Broen mellom gehørtrening og utøving – musikalsk analyse og aktiv lytting som grunnlag for personlig tolkning - Ingunn F. Øye
  • Broen fra emnet gehørtrening til klassisk utøving - Ingunn F. Øye (ferdigstilt 2009)
  • Sammenhengen mellom resultater ved opptaksprøven og prestasjoner i gehørtrening og i utøving - Anne Katrine Bergby
  • Oppfølging av forsøksprosjekt med tilrettelagt undervisning i gehørtrening for studenter som har fått underkjent opptaksprøven i gehør - Anne Katrine Bergby (ferdigstilt våren 2010)
  • Praktisk intonasjon for blåsere - Anne Katrine Bergby (ferdigstilt 2009)
  • Sammenhengen mellom eget gehør og instrument – og pedagogiske konsekvenser. En studie av orkestermusikeres lytting og notelesing knyttet til det indre gehøret - Inger Elise Reitan
  • Utvikling av ny fagterminologi innenfor fagene gehørtrening, folkesats og tradisjonskunnskap - Victoria Jakhelln
  • Mikrotonal hørelære for sangere - Gro Shetelig

Aktiviteter

Forskningsprosjektene befinner seg på ulike steder i prosessene med informasjonsinnsamling, analyse, tolkning og resultatframstilling. Flere prosjekter er ferdigstilte, mens enkelte fortsetter som individuelle prosjekter, siden GEFFF nå formelt er nedlagt.

Prosjektene er alle presentert i innsatsområdets felles forum. 

Prosjektleder

inger.e.reitan.jpg

Inger Elise Reitan

Dosent Emeritus

GehørtreningSist oppdatert: 2. november 2013