Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Det skjulte språket

Språket vi bruker når vi veileder komposisjonsstudenter har begreper for form, rytmer, klanger og toner, men hva med den emosjonelle siden av verket? Det er denne siden av veiledningsspråket ph.d.-stipendiat Rune Rebne vil undersøke.

Veiledningen i en komposisjonsprosess skiller seg fra andre språkliggjøringer av musikk ved at verket diskuteres på forskjellige stadier av komposisjonsprosessen fra idéstadiet til det ferdig klingende verket.

Det finnes et velutviklet begrepsapparat for den tekniske siden av musikkverket som er lett å beskrive, men hva med begrepene for de emosjonelle og estetiske sidene av verket? Rebne vil undersøke begrepsapparatet som handler om denne siden av verket i de forskjellige stadiene av tilblivelsen.

Rebnes tese er at det brukes et begrepsapparat blant komposisjonsveiledere som griper både den tekniske og den emosjonelle siden av verket i en til nå ubeskrevet grammatikk som er verdifull å undersøke.

Kartlegge, beskrive, forstå

Rebne vil kartlegge, beskrive og forstå begrepene som brukes i veiledningssituasjonen, og i undersøkelsen vil han bruke komposisjonslærere ved Norges musikkhøgskole og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som informanter. Observasjon av veiledningssituasjonen mellom veileder og student, og intervju av komposisjonsveilederne inngår i materialinnsamlingen.

Intervjuene av veilederne har som mål å gi utfyllende informasjon om språket som ramme, kontekst og mening i veiledernes veiledningspraksis, og å klargjøre tolkningen av begrepene i lys av veiledernes intensjoner. Observasjons- og intervjudata danner grunnlaget for kvalitativ analyse.

Artikler relevante