Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Formålet med studien er å kartlegge nyutdannede faglæreres kunstfaglige og pedagogiske erfaringer i overgangen mellom utdanning og yrkesutøvelse.

Dette er et longitudinelt prosjekt som følger studentene i de to første årskullene i den 4-årige faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. Utdanningen startet i 1999, og undersøkelsen følger studenter i studiet og inn i arbeidslivet. Prosjektet er videreført fra fellesprosjektet Musikklærerutdanning som profesjonsutdanning - mellom institusjons- praksis- og yrkesarena (MUPP).

Formålet med studien er å kartlegge nyutdannede faglæreres kunstfaglige og pedagogiske erfaringer i overgangen mellom utdanning og yrkesutøvelse. Studien kartlegger også i hvilke skoleslag faglærerne jobber (grunnskole, kulturskole og videregående opplæring), samt synliggjør hvordan de opplever og konstruerer sine kompetanser i møte med estetiske fag (i grunnskolen også i møte med øvrige fag) i ulike skoleslag de første årene i yrkespraksis.

Status: Utvikling av avsluttende prosjektrapport pågår

Tidligere publikasjoner/utredninger/konferansedeltakelse/formidlingsvirksomhet:

  • FoU i Praksis, Trondheim mai 2010: tittel: Lengdesnittsundersøkelse – kandidater i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (PELU) - fra utdanning til yrke
  • Internt forskningsformidlings- seminar v/NMH, juni 2010: presentasjon av NMHs bidrag på ISME- kongressen i Bejing – august 2010. Foredragets tittel: Initial 4 year program for specialist teacher education in practical and aesthetic subjects (PELU): The need of esthetic teacher competence in school - is PELU the solution?
  • ISME i Beijing, august 2010: tittel: New Challenges in Music Teacher Education. Music and the arts - initial 4 year program for specialist teacher education in practical and aesthetic subjects (pelu). The need for esthetic teacher competence in school - is pelu the solution?
  • Nordic working seminar on the research on music teacher education, NMH desember 2010: tittel: Music and the arts - initial 4 year program for specialist teacher education in practical and aesthetic subjects (pelu). The need for esthetic teacher competence in school - is pelu the solution?
  • Noen resultater fra undersøkelsen er også presentert i: Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes (2011): Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning. En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid med høgskolene i Nesna, Telemark og Stord/Haugesund. HSH-rapport 2011/1
  • Signe Kalsnes (2003): Faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag: Studentene – hvem er de og hva vil de? Arabesk 1/03.
  • Signe Kalsnes (2002): Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag – løsningen på grunnskolens behov for lærere med estetisk kompetanse? Flerstemmige innspill. NMH- publikasjon nr. 3/2002. Oslo: Norges musikkhøgskole.
  • medforfatter av: KUF (1999): Rammeplan og forskrift for 4-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
  • medforfatter av: KUF(1998): Om visse sider ved 4-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
  • Signe Kalsnes (1996): Kunstfaglig linje i allmennlærerutdanningen. Musikk og Skole 7/96

Artikler relevante