Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Fagseminar om musikalsk entreprenørskap

Hvordan kan høyere musikkundervisning bedre tilpasses kravet fra arbeidsmarkedet? Dette var tema da lærere og fagfolk deltok på CEMPE og ECFs fagseminar om musikalsk entreprenørskap.

Det er bred enighet i Europa om viktigheten av å inkludere innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. Dette gjelder alle fagfelt og profesjoner, også musikk- og kunstutdanninger. Et sentralt spørsmål er hvordan dette kan gjøres på en måte som er relevant for kreative utøvende musikere. I to dager møttes lærere og fagfolk for å diskutere dette i et tverrfaglig seminar om entreprenørskap.

Deltakerne var enige om at det er viktig å integrere entreprenørskap som et støtteemne i læreplanen. Tverrfaglige, praktiske og erfaringsbaserte prosjekter er relevante og har godt læringsutbytte, og burde inkluderes i læreplaner.

Hovedtema

Det var to hovedtemaer som ble vektlagt i seminarets forelesninger og workshoper: profesjonelle kompetanseområder, og mulig overførbarhet av disse til høyere utdanning i musikkentreprenørskap. Kollegiet i ECF identifiserte flere undertema innenfor hovedtemaene.

Profesjonelle kompetanseområder:

 • Diskusjon og identifisering av nødvendige ferdigheter og kompetanseområder innen entreprenørskap, basert på musikkfremføring
 • Metoder for å utvikle produkter og tjenester fra musikksektoren
 • Konsertproduksjon og dramaturgisk analyse som verktøy for kreativt, kulturelt entreprenørskap
 • Modeller for samarbeid mellom kultursektoren, myndigheter og virksomheter
 • Eksempler på god praksis i musikalsk entreprenørskap

Overførbarhet til høyere utdanning i entreprenørskap:

 • Viktigheten av entreprenørskap i læreplaner
 • Læreplaner for undervisningsmoduler
 • Diskutere og identifisere nødvendige ferdigheter og kompetanseområder for lærere
 • Utforske hensiktsmessige undervisnings- og evalueringsstrategier
 • Gi eksempler på eksisterende undervisningspraksiser
 • Initiere praksisøvelse – gruppeoppgave
 • Dele erfaringer

Målet var å peke på og diskutere sammenhenger mellom disse hovedtemaene.

Institusjonelle rammeverk og læreplaner

å finne gode løsninger for læreplaner er en utfordring som ble tydelig i løpet av seminaret. Læreplaner er normalt fylt opp med tradisjonelle kjernefag som hovedinstrument, fortolkning og ensemblespill, orkester eller band. Disse fagene blir ofte supplert med støtteemner som musikkhistorie, formanalyse, hørelære og arrangering eller komposisjon. Men de burde også suppleres med støtteemner i innovasjon og entreprenørskap.

Intensive, tverrfaglige og erfaringsbaserte kurs gir godt læringsutbytte. Dette betyr at det er behov for institusjonelle rammer som muliggjør slike tverrfaglige kurs. Kvaliteten av undervisning i entreprenørskap er også avhengig av at både lærere og studenter er villige og får mulighet til å arbeide i team for å utvikle kompetanse innen feltet.

Ved Cork Institute of Technology (CIT) er slike tverrfaglige erfaringsbaserte prosjekter godt utviklet. CIT har en sterk tverrfaglig profil, og samarbeider tett med eksterne partnere. Målet er å inspirere, utdanne, forske og støtte nåtidige og fremtidige entreprenører, ikke bare ved universitetet, men også i Cork regionen. Dr. Breda Kenny presenterte eksempler fra utdanning i entreprenørskap ved CIT på seminaret. Presentasjonen ble forberedt sammen med Gerard O’Donovan.

Les mer om arbeidet ved CIT.

Utvidede ferdigheter

Seminaret fremhevet også at kriteriene man bruker for å evaluere studenters profesjonelle mestringsevne også bør inneholde ferdigheter om hvordan man overlever utenfor institusjonen. Slike utvidede ferdigheter, eller kompetanseområder, utvikler man best gjennom tverrfaglig erfaringsbasert læring i team. Utdanningsinstitusjoner bør prioritere å inkludere dette i obligatoriske læreplaner.

Alle musikere trenger ikke å være eksperter på forretninger, entreprenørskap og innovasjon. Men de bør ha en grunnleggende kunnskap og innsikt, slik at de kan bidra i team med deres individuelle kunstneriske kompetanse.

Les mer om seminaret i artikkelen Klangen av innovasjon og i intervjuet med Andreas Sønning.

Om ECF

European Creative Futures er et Erasmus-nettverk som arbeider for å fremme viktigheten av tverrfaglig entreprenørskap og relasjonsbygging på tvers av faglige og geografiske grenser i høyere utdanning. Nettverket har fem medlemsinstitusjoner:

 • Cork Institute of Technology. Business, fine art, music, media and engineering.
 • Lahti University of Applied Sciences. Business and fine art.
 • Norges musikkhøgskole
 • Solent University. Music performance and production, fine art, graphic design and fashion, business.
 • HU University of Applied Sciences Utrecht. Business, innovation and music management.

ECF har utviklet en modell for tverrfaglig undervisning i entreprenørskap, organisert som intensive kurs over en kort periode. ECF har samarbeidet om slike intensive kurs for studenter en gang i året siden 2010. Dette er et valgemne ved Norges musikkhøgskole. Foreleserne har praktisk erfaring fra arbeidslivet. Det har også vært lærerutveksling mellom medlemsinstitusjonene i ECF. Medlemmene i ECF ønsker å dele kunnskap og erfaringer med å implementere entreprenørskap i undervisning.

Bidragsytere og innhold

Se hele programmet for seminaret.

Les mer

Se dokumentet Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe.

Relevante EU-dokumenter og sider:

Artikler relevante

Publisert: 29. mai 2018 — Oppdatert: 11. jan. 2021