Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gehøret på kammermusikkøvelser

Formålet med Aslaug Slettes ph.d.-prosjekt er å forstå hvordan musikkstudenter på bachelornivå bruker gehøret på kammermusikkøvelser, og hvordan gehøret bidrar til å forbedre det musikalske samspillet i en gruppe.

Temaet blir utforsket gjennom en casestudie med tre studentkammermusikkgrupper fra Norges musikkhøgskole, som alle spiller klassisk musikk. Informasjon er samlet inn gjennom observasjon av øvelser, og gjennom fokusgruppeintervju.

Gjennom å anlegge et sosiokulturelt perspektiv på læring gir studien svar på hvordan ulike kunnskapsressurser fungerer som verktøy når studentene anvender gehøret på kammermusikkøvelser. Seks ulike typer verktøy blir identifisert: aktivitetsverktøy, strategiske verktøy, analytiske verktøy, begrepsverktøy, interpretasjonsverktøy og utøvingsverktøy. Studien foreslår også at det er ulike måter å forhandle om gehør på i kammermusikkøvelser.

Studiens hovedbidrag er at den utfordrer den tradisjonelle antakelsen om at gehøret er et rent individuelt anliggende, og definerer gehøret i en kollektiv læringssituasjon. Videre bidrar studien til å bygge bro mellom gehør og utøving, og til å etablere gehørpedagogikk i musikkutøving som fagområde.

Avhandling

Aslaug Slette disputerte 10. juni 2014. Doktorgradsavhandlingen er skrevet på engelsk, og du finner den i NMH Brage:
Aural awareness in ensemble rehearsals. A qualitative case study of three undergraduate chamber music ensembles playing Western classical music.