Gestaltlytting: Hva, hvordan, hvorfor?

Prosjektleder:
Ville Langfeldt

Periode:
2017 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Gehør, Harmoni

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

I doktorgradsprosjektet sitt vil Ville Langfeldt undersøke fenomenet gestaltlytting innenfor harmonisk gehør.

Essensen i gestaltlytting er at man identifiserer akkorder gjennom å gjenkjenne helheten av dem (for eksempel «fargen», «klangen» eller «følelsen» av hele akkorden) heller enn gjennom å analysere bestanddelene (slik som den konkrete kombinasjonen av intervaller). På ganske elementært nivå vil for eksempel mange musikere være i stand til å identifisere dur- eller molltreklanger på denne måten – det krever ingen større refleksjon eller analyse, men bare kjenner at det er en molltreklang. Gestaltlytting er altså en intuitiv, ikke-analytisk måte å identifisere harmoniske strukturer på, som forutsetter at de aktuelle strukturene på en eller annen måte allerede er «kjent» for lytteren.

Gestaltlytting fremheves av sentrale gehørteoretikere, som Gary Karpinski, som en svært effektiv og nøyaktig måte å identifisere harmonikk på. Likevel er det såpass lite behandlet i faglitteraturen og forskningen at det knapt kan sies å være et etablert konsept i det hele tatt. Årsaken til dette misforholdet kan være at gestaltlytting er en såpass individuell og språkløs erfaring at vitenskapelige undersøkelser av det fort blir svært abstrakte. Resultatet av den manglende forskningen er uansett at vi vet ganske lite om hva gestaltlytting egentlig er, eller hvorvidt en slik evne kan trenes opp målrettet.

Gestaltlytting var ett av flere temaer i Langfeldts masteroppgave fra 2016, «Real time planking» – En fenomenologisk undersøkelse av representasjonsformer og assosiasjon i jazzmusikeres harmoniske gehør. Her viste han for det første at gestaltlyttingen var en høyst reell og sentral bestanddel i profesjonelle jazzmusikeres harmoniske gehør. For det andre utviklet han et begrepsapparat som gjør det mulig å behandle temaet med langt større språklig presisjon enn tidligere.

I doktorgradsarbeidet ønsker Langfeldt å videreutvikle dette prosjektet, ved å undersøke gestaltlytting fra flere ulike posisjoner. Målet er å frembringe ny kunnskap om hvordan gestaltlytting utvikles og hva det består i, samt å beskrive hvordan det fungerer i praksis hos ekspertlyttere. Slik kunnskap kan bidra til å utvikle nye perspektiver på hvordan vi underviser i gehør.

Prosjektleder

Ville Langfeldt

Ville Langfeldt

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 29. september 2017