Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gjennom tanke, tale og tekst - til handling?

Formålet for dette pedagogiske utviklingsprosjektet er å øke studentens forståelse av relasjonene mellom musikklærerutdanning og yrkesfelt.

Prosjektet har utgangspunkt i studenters arbeid med tekster som del av sin musikklærerutdanning.Westbys interesse for disse tekstene er begrunnet i at hun har erfart at prosessene fra tanke og tale til tekster ofte er lange og tildels vanskelige prosesser for studentene. Det er et krav i studier og i yrkeslivet at profesjonelle musikklærere og utøvere kan ytre seg om faglige problemstillinger både skriftlig og muntlig.

Prosjektets hovedproblemstilling er: Hva kjennetegner studenters arbeid med akademisk skriving som innhold i fagdidaktikk og praksis?

Prosjektet er delt inn i to faser. I den første fasen (2014/2015) vil Westby skrive en artikkel som skal ramme inn prosjektet i en pedagogisk/filosofisk kontekst. Sentrale spørsmål er: Hva slags kunnskapsbegreper er aktuelle i møtet med teori og praksis? Hvilke mulige sammenhenger mellom kunnskap og ferdigheter ønsker vi å fokusere? Hva mener vi med handlingsberedskap? Hvordan kan tekster og skrivearbeid bidra til kunnskapsutvikling? Det teoretiske fundamentet i artikkelen baserer seg på blant andre Paul Riceour, Bengt Molander og Bernt Gustavsson.

I den andre fasen (2015/2017) vil hun analysere studenttekster og intervjue studenter om hvordan de har arbeidet med tekstene over tid. Utvalget av studenter skal representere både studenter i bachelorprogram og videreutdanning.