Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gryende musikkliteracy

Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitiv teori om læring.

Hvordan lærer unge instrumentalelever seg å bruke og å forstå noteskrift når de lærer seg å spille et instrument på en norsk kulturskole?

Hva slags kunnskap den som underviser har om hvordan elever lærer og forstår noter, påvirker elevers læringsprosesser. Denne studien setter søkelys på slik kunnskap gjennom observasjoner av nybegynneres oppførsel, handlinger og tenker om sin egen læring.

Studien har hatt som mål å identifisere og beskrive læringsstrategiene elevene tar i bruk for å lære seg å forstå og å bruke noter.

Forsket på elever i kulturskole

Blix har forsket på fire instrumentalelever, to på fløyte og to på trombone, for å besvare dette spørsmålet. Elevene ble observert og intervjuet det første året de fikk undervisning på en kulturskole.

å forstå kulturen og skriftkodene er viktig

Studien har hatt et sosiokognitivt perspektiv på hvordan elevene tilegner seg noter (musikkliteracy). Læring sees på som en aktiv meningsskapende prosess. I et slikt perspektiv innebærer det å lære noter at elevene forstår og lærer både kulturen, måten mening uttrykkes på, hvordan kulturelle redskaper brukes og måten skriftsymbolene skrives og avkodes på.

Skape mening i notesystemet

Studien viser at de fire elevene var til dels svært forskjellige i sine tilnærminger til notert musikk, både når det gjaldt hva slags og hvor mange strategier de tok i bruk. Strategiene framstod som konkrete forsøk på å skape mening ut av notesystemet, og forsøk på å få oversikt over både den sosiokulturelle settingen og det musikalske symbolsystemet.

Dette innebar konstruksjon av midlertidige forståelser, korreksjoner av disse, og forhandlinger om mening underveis.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Gryende musikkliteracy : unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitiv teori om læring

Artikler relevante