Hvem er musikklæreren?

Prosjektleder:
Bendik Fredriksen

Periode:
2014 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkpedagogikk, Utdanningspolitikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Hvorfor slutter lærere i grunnskolen å undervise i musikk? Dette vil ph.d.-stipendiat Bendik Fredriksen undersøke i sitt prosjekt.

Hvorfor slutter de?

En betydelig andel av musikklærerne i grunnskolen har lite eller ingen formell kompetanse i musikk, og samtidig viser forskning at grunnskolen er en lite attraktiv arbeidsplass for mange musikklærere. Dersom alle elever i grunnskolen skal få en tilfredsstillende musikkopplæring, er man avhengig av å beholde de kvalifiserte lærerne i musikkrommet.

Bendik Fredriksens prosjekt undersøker årsaker til at lærere med undervisningskompetanse i musikk velger bort faget til fordel for andre oppgaver. Den internasjonale forskningen peker på en rekke aktuelle faktorer som kunnskapsgrunnlag, selvtillit, rammefaktorer, fysiske belastninger og støtte fra omgivelsene. Den norske skolen har de siste årene gjennomgått en stor forandring med utstrakt vektlegging av basisfag og grunnleggende ferdigheter. Et viktig spørsmål er hvordan det oppleves å undervise i musikk i dette skolepolitiske landskapet.

En kvalitativ studie

Prosjektet utføres som en kvalitativ studie av lærere i norske grunnskoler med kompetanse i musikk, som har valgt å forlate eller begrense egen musikkundervisning. Gjennom intervjuer med disse lærerne søker Fredriksen å avdekke personlige og strukturelle faktorer som fører til frafall fra musikkundervisningen. 

Formål 

Prosjektet har som formål å undersøke hvorfor lærere i grunnskolen med musikkompetanse slutter å undervise i musikk, og går over til andre oppgaver. Hvilke personlige og strukturelle faktorer fører til frafall?

Prosjektleder

imported-image

Bendik Fredriksen

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 18. september 2015