Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Interpretasjon som skaping

Mot ein oppføringspraksis for sonisk orientert fløytelitteratur

Tema for prosjektet er den aukande soniske orienteringa i instrumentalmusikk frå 1970 til i dag, nærare avgrensa til solo- og kammermusikk litteratur for fløyte. Ei nærlesing av tre verk av Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino og Luigi Nono dannar utgangspunktet for å analysere ein instrumentalpraksis og gjere reie for komponentane i eit nytt kompetanse­­felt for fløytistar. Verka er i dag omlag 30 år gamle, og ein andregenerasjons tolkningstradisjon er under utvikling. Likevel er forskingsinnsatsen på dette området svært avgrensa, og berre unntaksvis med fokus på oppføringspraktiske spørsmål. Prosjektet sine forskingsspørsmål er:

  1. Korleis har den soniske orienteringa, som estetisk ideal og musikalsk praksis, nedfelt seg i kunstmusikalsk instrumentalpraksis på fløyte?
  2. Kva slags kompetanse trengst i arbeid med denne musikken?
  3. Kva slags med-skapande komponentar er tilstades i interpretasjons-prosessen av sonisk orientert musikk og korleis kan desse seiast å utvide det interpretatoriske handlingsrommet?
  4. Korleis kan interpretasjonen av denne musikken perspektiverast og informerast av å lese verka inn i eit utvida kunstmusikalsk felt heller enn inn i sine respektive nasjonale musikkhistoriske narrativ.

Deler av kunnskapen vil være instrument-spesifikk, mens andre deler vil kunne ha relevans for andre instrumentalistar, komponistar og forskarar i arbeid med historisk eller samtidig repertoar. Prosjektet kan slik seiast å vere praksis-nært, men ikkje utelukkande instrument-nært. Resultata vil bli presentert som ei avhandling, ein cd med dei aktuelle verka og ein database over lydtypar og lydtransformasjonar. Funna i prosjektet vil kunne bidra med nye perspektiv på resepsjonen av denne musikken, hovudsakleg gjennom å belegge verdien av å fokusere på erfaringsmessige aspekt ved interpretasjon og framføring.

Artikler relevante