Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kirkemusiker - kall og profesjon

Ph.d.-avhandlingen "Kirkemusiker - kall og profesjon" omhandler nyutdannede kirkemusikere og et uvalg av kunnskapsmessige institusjonelle og personlige forhold som er av betydning for deres profesjonsutøvelse og profesjonelle forståelse.

Disse forholdene omtales med en samlebetegnelse som profesjonelle livsbetingelser.

Institusjon og profesjon i endring

Kirkemusikkutdanningen er Norges eldste formaliserte musikkutdanning. Den norske kirke er landets eldste institusjonaliserte arbeidsplass, og kirkemusikeren var sannsynligvis også landets første profesjonelle musikkarbeider. Kirkemusikerne utgjør en liten profesjonsgruppe i Norge hva gjelder antall utøvere, men har like fullt en betydelig posisjon som musikkformidlere innenfor kirke, skole og i kulturlivet generelt. Samtidig er Den norske kirke en institusjon i stor endring, noe som i sum gjør kirkemusikertjenesten til en svært kompleks profesjonsutøvelse. Avhandlingen stiller derfor følgende spørsmål: Hva kjennetegner nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser og hva betyr de for deres profesjonelle forståelse?

Kall og profesjon

Gjennom blant annet intervjuer med nyutdannede kirkemusikere, studieplaner og kirkens rammeplan for kirkemusikk søker studien å belyse kompleksiteten i kirkemusikerens profesjons­utøvelse. Ved hjelp av en refleksiv forskningsstrategi utfordrer studien tre forhold av henholdsvis kunnskapsmessig, institusjonell og personlig art: kirkemusikkutdanningen i spennet mellom å være disiplinutdanning og profesjonsutdanning, kirkemusikerens plass i kirkens tjenestestruktur og kallets betydning for profesjons­utøveren.

Studien konkluderer med at noen vesentlige spørsmål trenger avklaring før morgen­dagens kirkemusikkutdanning kan formes. Eksempler på slike spørsmål er:

  • skal kirkemusikkutdanningen primært være en dyptgående disiplinutdanning av kirke­musikere eller en yrkesrettet profesjonsutdanning til kirkemusiker?
  • hva betyr kirkemusikertjenesten for kirken?
  • hvordan kan og skal forholdet mellom utdanning og yrkesfelt ivaretas i profesjonsforberedelsen

Formål

Formålet med studien er å rette søkelyset mot a) en profesjonsgruppe som er liten, men som samtidig utgjør et kulturelt knutepunkt både lokalt og nasjonalt b) 'styrkeforholdet' mellom det fagområdet studentene utdannes i og det yrkesfeltet de utdannes til.

Studien er gjennomført i en treårsperiode, og sluttresultatet er presentert i en monografi på 322 sider. Studien har vært tilknyttet ph.d.-utdanningen ved Norges musikkhøgskole. Avhandlingen inngår i Senter for utdanningsforskning i musikk ved Norges musikkhøgskole.

Studien er et bidrag både til musikkutdannings­institusjonene, Den norske kirke og utdannings- og profesjons­­forskningen.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Kirkemusiker - kall og profesjon. Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser