Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kirkemusikerens rolle i Den norske kirkes trosopplæring

Hvordan vil kirkemusikeren beskrive sin rolle i Den norske kirkes trosopplæring, og hvilken musikkpedagogisk tenkning ligger til grunn for kirkemusikerens refleksjon?

I kjølvannet av Den norske kirkes trosopplæringsreform (vedtatt 2003) aktualiseres dette temaet for kirkemusikeren selv, men også for dem han jobber sammen med og for kirkens trosopplæring som helhet.

For å finne fram til kirkemusikerens praksisteori i et trosopplæringsperspektiv vil doktorgradsstipendiat Ragnhild Strauman med utgangspunkt i en fenomenologisk forskningstradisjon tolke materiale som innhentes ved hjelp av metodetriangulering (datainnsamling/spørreskjema, kvalitative intervjuer og litteraturstudium). Målet med prosjektet er å kunne løfte fram praksisteorien om kirkemusikkens og kirkemusikerens funksjon i kirkens trosopplæring, samt finne ut om denne kunnskapen kan skape grunnlag for en kirkemusikkpedagogikk i kantorutdanningen.