Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Libanonprosjektet

Siden 2005, har Norges musikkhøgskole vært sterkt engasjert i utviklingen av et brobyggende musikkprosjekt blant libanesere og palestinske flyktninger i Libanon.

Hva består prosjektet av?

Musikkhøgskolens engasjement i Libanonprosjektet omfatter utvikling av musikkaktiviteter i palestinske flyktningleire, etablering av musikk som undervisningsfag på flere libanesiske skoler og bruk av musikk i helsearbeid for barn med spesielle behov.

Kompetanseheving og skolering av musikere lokalt i Libanon er også et viktig tiltak. Ph.d., masterstudenter og seniorforskere fra Norges musikkhøgskole gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i prosjektet. For studentene ved Musikkhøgskolen er aktivitetene i prosjektet blitt en viktig arena for feltarbeid og praksis.

Les mer om studenters læringserfaringer i forskningsstudien Musikklærerstudenters erfaringer fra praksis i palestinske flyktningeleire i Libanon.

Deltakere i prosjektet

Libanonprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bistandsorganisasjonen NORWAC, stiftelsen FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid, Norges musikkhøgskole samt Jessheim videregående skole og Algarheim barneskole. Disse samarbeidspartnerne har i varierende grad utgjort en viktig del av et stort nettverk for solidaritetsarbeid, bistandsarbeid, helsearbeid, kulturutveksling og undervisning.

I Libanon er samarbeidet rettet mot den palestinske organisasjonen Beit Atfal Assumoud, som driver et kultur- og helsesenter i alle de tolv palestinske flyktningleirene. Videre inngår Imam Sadr Foundation som driver helse og skolevirksomhet i Tyr, Maarouf Saad Sosial and Cultural Foundation i Saida og Shohour public High School i samarbeidet.

Norges musikkhøgskole har også noe samarbeid med det Libanesiske musikkonservatoriet.

Noen resultater av prosjektet

 • Omtrent 100 barn og unge får nå ukentlig musikkopplæring i palestinske flyktningleiren Rashedieh.
 • Det er opprettet musikktilbud og musikkaktiviteter i flere andre palestinske flyktningsleirer i Libanon.
 • Rundt 15 palestinske og libanesiske musikere har fått deltidsjobb som musikklærere i prosjektene.
 • Tre libanesiske skoler har etablert ukentlig obligatorisk musikkundervisning, som omfatter omtrent 1500 barn i førskole- og grunnskolealder årlig.
 • To libanesiske musikere har nå heltidsjobb som musikklærere ved disse tre skolene.
 • En skoleavdeling for elever med ulike lærevansker har musikk som en viktig del av sin undervisning, der også lærerne ukentlig får intern skolering i å bruke musikk i sitt arbeid
 • En videregående skole har etablert musikk som valgfag.
 • Omtrent 35 palestinske og libanesiske lærere, førskolelærere og sosialarbeidere har fått mer enn 180 timers opplæring i kulturfag, noe som har ført til økt musikkaktivitet og andre kulturaktiviteter i barnehager, grunnskoler og det frivillige musikkliv.
 • Rundt 130 studenter og 10 lærere fra Norges musikkhøgskole har til nå deltatt i arbeidet i Libanon på ulike måter.

Det har blitt fokusert på

 • musikkpedagogisk praksis
 • musikkpedagogisk utviklingsarbeid
 • community-music aktiviteter
 • musikkformidling og konsertering
 • kulturutveksling
 • studier av arabisk musikk
 • musikk og helse, og musikkterapi

Du kan lese en sak om studentpraksis i Libanon her.

Antologien Løft blikket – gjør en forskjell

I antologien Løft blikket – gjør en forskjell kan du lese om prosjektets utvikling siden 2002 og erfaringene fra arbeidet i muslimske kulturer. Antologien løfter fram temaer som kulturmøter og kulturutveksling, musikkformidling og musikk i helsearbeid. Videre diskuteres musikkhøgskolestudentenes praksisopplæring i Libanon, samt utvikling av undervisningsmateriell både i musikkopplæring blant barn og unge og i skolering av libanesiske og palestinske musikklærere. Libanonprosjektet som arena for forsknings- og utviklingsarbeid blir også omtalt.

I antologien drøftes også begrunnelser for Norges musikkhøgskoles involvering i bistandsprosjekter, med særlig oppmerksomhet på ringvirkningene av å bygge opp kompetanse lokalt i Libanon og kompetanseutvikling i det musikkpedagogiske og musikkterapeutiske miljøet i Norge.

Boka viser hvordan prosjektet har forsøkt å ”løfte blikket” og ”gjøre en forskjell” for både barn, ungdommer, studenter, lærere, forskere, foreldre og andre som er opptatt av barns rett til kulturelle opplevelser.

Redaktørene for boka, Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen er begge førstelektorer i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Medforfattere er Even Ruud, Kim Boeskov, Signe Kalsnes, Geir Johansen og Ingrid Maria Hanken.

Du kan få tak i boka ved å henvende deg til Norges musikkhøgskole.

NRK lagde et TV-innslag på Morgennytt 22. januar 2014 (tv.nrk.no) om utgivelsen og om prosjektet.

å lage ringer i vannet

Flere forsknings- og utviklingsarbeider har fulgt i kjølvannet av Libanonprosjektet, og disse har betydd mye for forståelsen av kulturprosjekter som utviklingshjelp og for hvordan ulike former for praksis kan bidra til profesjonsutvikling. Alt i alt har prosjektet ikke minst resultert i at et betydelig antall mennesker fra ulike kulturer, religioner og med ulik etnisitet har samarbeidet og lært hverandre å kjenne.

å stå overfor store utfordringer som fattigdom, undertrykkelse, krig, marginalisering, arbeidsløshet osv. kan lett gi en følelse av maktesløshet. I dagens situasjon i Libanon er dette ytterligere aktualisert gjennom den store tilstrømningen av syriske flyktninger.

Man kan med god grunn stille seg spørrende til hva en liten musikkhøgskole langt mot nord kan gjøre med alt dette. Det er derfor med en viss stolthet NMH ser tilbake på de årene høgskolen har vært involvert i musikkarbeidet blant palestinere og libanesere i Libanon. Vi ser et vedvarende og økt behov for et pusterom i hverdagen, et pusterom som musikkaktiviteter kan gi.

Det er vårt ønske og håp at enda flere barn og unge skal få tilbud om musikkundervisning eller deltakelse i musikkaktiviteter, at flere studenter skal få erfaringer fra Libanon gjennom ulike typer praksis, at det skal skoleres flere musikklærere lokalt i Libanon og at forskning og utvikling i tilknytning til prosjektet skal øke både i omfang og innhold.

Libanon: Musikkpedagogikk på Norges musikkhøgskole from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Håp for framtida

Vi håper og tror at Libanonprosjektet i framtida vil bidra til å styrke samfunnsperspektivet i musikkopplæringen. Dette kan styrkes gjennom at musikkstudentene blir mer samfunnsengasjert og ved at de tilrettelegger for deltakelse i kulturelle aktiviteter for marginaliserte grupper.

Det er utrolig mange fine og varme øyeblikk i møtene der barn får lov å oppleve et instrument de aldri har tatt i tidligere, et instrument de til og med får lov å spille på. Mange øyne blir store og våte.