Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Libanonprosjektet

Siden 2005 har Norges musikkhøgskole vært sterkt engasjert i utviklingen av et brobyggende musikkprosjekt blant libanesere og palestinske flyktninger i Libanon.

Hva består prosjektet av?

Musikkhøgskolens engasjement i Libanonprosjektet omfatter utvikling av musikkaktiviteter i palestinske flyktningleire, etablering av musikk som undervisningsfag på flere libanesiske skoler og bruk av musikk i helsearbeid for barn med spesielle behov.

Kompetanseheving og skolering av musikere lokalt i Libanon er også et viktig tiltak. Ph.d., masterstudenter og seniorforskere fra Norges musikkhøgskole gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i prosjektet. For studentene ved Musikkhøgskolen er aktivitetene i prosjektet blitt en viktig arena for feltarbeid og praksis.

Les mer om studenters læringserfaringer i forskningsstudien Musikklærerstudenters erfaringer fra praksis i palestinske flyktningeleire i Libanon.

Deltakere i prosjektet

Libanonprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bistandsorganisasjonen NORWAC, stiftelsen FORUM for kultur og internasjonalt samarbeid, Norges musikkhøgskole samt Jessheim videregående skole og Algarheim barneskole. Disse samarbeidspartnerne har i varierende grad utgjort en viktig del av et stort nettverk for solidaritetsarbeid, bistandsarbeid, helsearbeid, kulturutveksling og undervisning.

I Libanon er samarbeidet rettet mot den palestinske organisasjonen Beit Atfal Assumoud, som driver et kultur- og helsesenter i alle de tolv palestinske flyktningleirene. Videre inngår Imam Sadr Foundation som driver helse og skolevirksomhet i Tyr, Maarouf Saad Sosial and Cultural Foundation i Saida og Shohour public High School i samarbeidet.

Norges musikkhøgskole har også noe samarbeid med det Libanesiske musikkonservatoriet.

Noen resultater av prosjektet

 • Omtrent 100 barn og unge får nå ukentlig musikkopplæring i palestinske flyktningleiren Rashedieh.
 • Det er opprettet musikktilbud og musikkaktiviteter i flere andre palestinske flyktningsleirer i Libanon.
 • Rundt 15 palestinske og libanesiske musikere har fått deltidsjobb som musikklærere i prosjektene.
 • Tre libanesiske skoler har etablert ukentlig obligatorisk musikkundervisning, som omfatter omtrent 1500 barn i førskole- og grunnskolealder årlig.
 • To libanesiske musikere har nå heltidsjobb som musikklærere ved disse tre skolene.
 • En skoleavdeling for elever med ulike lærevansker har musikk som en viktig del av sin undervisning, der også lærerne ukentlig får intern skolering i å bruke musikk i sitt arbeid
 • En videregående skole har etablert musikk som valgfag.
 • Omtrent 35 palestinske og libanesiske lærere, førskolelærere og sosialarbeidere har fått mer enn 180 timers opplæring i kulturfag, noe som har ført til økt musikkaktivitet og andre kulturaktiviteter i barnehager, grunnskoler og det frivillige musikkliv.
 • Rundt 130 studenter og 10 lærere fra Norges musikkhøgskole har til nå deltatt i arbeidet i Libanon på ulike måter.

Det har blitt fokusert på

 • musikkpedagogisk praksis
 • musikkpedagogisk utviklingsarbeid
 • community-music aktiviteter
 • musikkformidling og konsertering
 • kulturutveksling
 • studier av arabisk musikk
 • musikk og helse, og musikkterapi

Du kan lese en sak om studentpraksis i Libanon her.

Antologien Løft blikket – gjør en forskjell

I antologien Løft blikket – gjør en forskjell kan du lese om prosjektets utvikling siden 2002 og erfaringene fra arbeidet i muslimske kulturer. Antologien løfter fram temaer som kulturmøter og kulturutveksling, musikkformidling og musikk i helsearbeid. Videre diskuteres musikkhøgskolestudentenes praksisopplæring i Libanon, samt utvikling av undervisningsmateriell både i musikkopplæring blant barn og unge og i skolering av libanesiske og palestinske musikklærere. Libanonprosjektet som arena for forsknings- og utviklingsarbeid blir også omtalt.

I antologien drøftes også begrunnelser for Norges musikkhøgskoles involvering i bistandsprosjekter, med særlig oppmerksomhet på ringvirkningene av å bygge opp kompetanse lokalt i Libanon og kompetanseutvikling i det musikkpedagogiske og musikkterapeutiske miljøet i Norge.

Boka viser hvordan prosjektet har forsøkt å ”løfte blikket” og ”gjøre en forskjell” for både barn, ungdommer, studenter, lærere, forskere, foreldre og andre som er opptatt av barns rett til kulturelle opplevelser.

Redaktørene for boka, Vegar R. Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen er begge førstelektorer i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Medforfattere er Even Ruud, Kim Boeskov, Signe Kalsnes, Geir Johansen og Ingrid Maria Hanken.

Du kan få tak i boka ved å henvende deg til Norges musikkhøgskole.

NRK lagde et TV-innslag på Morgennytt 22. januar 2014 (tv.nrk.no) om utgivelsen og om prosjektet.

å lage ringer i vannet

Flere forsknings- og utviklingsarbeider har fulgt i kjølvannet av Libanonprosjektet, og disse har betydd mye for forståelsen av kulturprosjekter som utviklingshjelp og for hvordan ulike former for praksis kan bidra til profesjonsutvikling. Alt i alt har prosjektet ikke minst resultert i at et betydelig antall mennesker fra ulike kulturer, religioner og med ulik etnisitet har samarbeidet og lært hverandre å kjenne.

å stå overfor store utfordringer som fattigdom, undertrykkelse, krig, marginalisering, arbeidsløshet osv. kan lett gi en følelse av maktesløshet. I dagens situasjon i Libanon er dette ytterligere aktualisert gjennom den store tilstrømningen av syriske flyktninger.

Man kan med god grunn stille seg spørrende til hva en liten musikkhøgskole langt mot nord kan gjøre med alt dette. Det er derfor med en viss stolthet NMH ser tilbake på de årene høgskolen har vært involvert i musikkarbeidet blant palestinere og libanesere i Libanon. Vi ser et vedvarende og økt behov for et pusterom i hverdagen, et pusterom som musikkaktiviteter kan gi.

Det er vårt ønske og håp at enda flere barn og unge skal få tilbud om musikkundervisning eller deltakelse i musikkaktiviteter, at flere studenter skal få erfaringer fra Libanon gjennom ulike typer praksis, at det skal skoleres flere musikklærere lokalt i Libanon og at forskning og utvikling i tilknytning til prosjektet skal øke både i omfang og innhold.

Libanon: Musikkpedagogikk på Norges musikkhøgskole from Norges musikkhøgskole on Vimeo.

Håp for framtida

Vi håper og tror at Libanonprosjektet i framtida vil bidra til å styrke samfunnsperspektivet i musikkopplæringen. Dette kan styrkes gjennom at musikkstudentene blir mer samfunnsengasjert og ved at de tilrettelegger for deltakelse i kulturelle aktiviteter for marginaliserte grupper.

Det er utrolig mange fine og varme øyeblikk i møtene der barn får lov å oppleve et instrument de aldri har tatt i tidligere, et instrument de til og med får lov å spille på. Mange øyne blir store og våte.

What is the Lebanon Project About?

The Norwegian Academy of Music's role in the Lebanon Project involves creating music activities in Palestinian refugee camps, aiding the establishment of Music as a curriculum subject at several Lebanese schools, and offering music therapy for children with special needs.

Providing educational resources and methods to local music teachers in Lebanon is also an important part of the project, and researchers and graduate students from the Academy contribute to educational development through several research and development projects. For many of the Academy's students, the Lebanon Project has become an important arena for fieldwork and teaching practice.

Participants

The Lebanon Project is a collaborative project run by the Norwegian Aid Committee (NORWAC), the FORUM for Culture and International Cooperation, and the Norwegian Academy of Music, with Jessheim Upper Secondary School and Algarheim Primary School. These Norwegian partners facilitate and contribute to a larger network for international solidarity work, aid, health care, cultural exchange, and education.

In Lebanon, the project operates in connection with the Palestinian organisation Beit Atfal Assumoud, which runs culture and health centres in the 12 Palestinian refugee camps. Other local contributors include the Imam Sadr Foundation, a health and education organisation based in Tyr, the Maarouf Saad Sosial and Cultural Foundation in Saida, and Shohour Public High School. NMH also collaborates with the Lebanese National Higher Conservatory of Music.

Results

 • Today, approximately 100 children and youth receive weekly music training in Palestinian refugee camps
 • 7 Palestinian musicians have been employed as music teachers in the Lebanon Project
 • 3 Lebanese schools have implemented weekly music classes in their curriculums, for approximately 1500 children each year
 • 2 Lebanese musicians have been employed as music teachers at these schools
 • At a department for children with special needs music has been implemented as an important part of the teaching programme, and teachers are trained in how to use music in their work
 • An upper secondary school has implemented Music as an elective subject, which became a popular choice among students; 39 out of 250 enrolled this year
 • More than 180 hours of Art Education training has been provided to approximately 35 Palestinian and Lebanese teachers, contributing to increased musical and cultural activity in schools, kindergartens and community organisations
 • 106 students and 9 teachers from the Norwegian Academy of Music have travelled to Lebanon and participated in the Project in various ways. Their efforts have been focused on:
  • music education practices
  • music pedagogy in development work
  • musical community activities
  • music Presentation and Concert Activities
  • cultural exchange
  • community-music activities
  • ethnomusicology
  • music and health and music therapy

Look beyond - make a difference

In the anthology Look Beyond – Make a Difference, an English and revised version of Løft blikket - gjør en forskjell (2013), diverse descriptions of working in this Muslim community offer an engaging account of the project's development since 2002. The anthology enhances themes within a range of cultural encounters, exchange, music performance, and music as a method in health work.

The book also explores the Lebanon Project from a research and development perspective, as well as the Academy's Student Practice Programme in Lebanon, and the development of music education materials for children and youth, and training of Lebanese and Palestinian music teachers.

The Academy's involvement and motivation for contributing to foreign aid projects are discussed, with particular emphasis placed on the effects of local music teacher training and advancement of the Music Therapy research field in Norway.

The book shows how the project has attempted to "look beyond and make a difference" for children, youth, students, teachers, researchers, parents and others concerned with children's right to cultural experiences.

Editors and contributors

The editors, Vegar R. Storsve and Brit Ågot Brøske Danielsen are both associate professors of Didactics at the Norwegian Academy of Music. Contributing authors are Even Ruud, Kim Boeskov, Signe Kalsnes, Geir Johansen and Ingrid Maria Hanken.

Libanon film: "Music Pedagogy at the Norwegian Academy of Music" by Norges musikkhøgskole on Vimeo.

The Future

We hope and believe that the Lebanon Project in the future will contribute to increased focus and awareness of community building in music education. This work is strengthened by a socially conscious student community and an emphasis on participation in cultural involvement with marginalised groups.

Publisert: 25. apr. 2014 — Oppdatert: 16. mar. 2023