Musikk på barnetrinnet. En studie av læreres forståelser av profesjonalitet i musikkundervisning.

Prosjektleder:
Laura Dobrowen

Periode:
2016 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkdidaktikk, Musikklærerutdanning, Musikkpedagogikk, Utdanningspolitikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Hvordan forstår lærere på barnetrinnet profesjonalitet i musikkundervisning? Dette undersøker Laura Dobrowen i sitt ph.d.-prosjekt.

Musikkundervisning på barnetrinnet er del av en mangefasettert skolehverdag for elever og lærere. Undervisningsdagen har en rekke funksjoner for elevene utover det rent faglige. Videre kommer musikkfaget gjerne «i skyggen av» mer prioriterte fag og praksiser. Hvordan forstår lærerne profesjonalitet i musikkundervisning i et slikt terreng?

Formål

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan lærere på barnetrinnet forstår profesjonalitet i musikkundervisning.
Datamaterialet samles inn ved hjelp av personlige intervjuer og gruppeintervjuer.

Prosjektleder

imported-image

Laura Dobrowen

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 3. august 2020