Musikk på småskoletrinnet

Prosjektleder:
Laura Dobrowen

Periode:
2016 –

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkdidaktikk, Musikklærerutdanning, Musikkpedagogikk, Utdanningspolitikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Hvilken rolle spiller læreplanen i musikk hos lærere på småskoletrinnet? Dette vil Laura Dobrowen undersøke i sitt PhD-prosjekt. 

Musikkundervisningen på småskoletrinnet er del av en mangefasettert skolehverdag for elever og lærere. Undervisningsdagen har en rekke funksjoner for de yngste elevene utover det rent faglige. I tillegg til å fylle ulike roller i elevenes hverdag, må lærerne også daglig forholde seg til en politisk prioritering av enkelte fag fremfor andre. Musikkfaget kommer gjerne «i skyggen av» basisfag som norsk, engelsk og matematikk.

Like fullt har musikkfaget en sentralt gitt læreplan, som skolene gis frihet til å utarbeide videre. Hvordan forholder småskolelærere seg til musikkfagets læreplan, i sitt profesjonelle virke som lærere?

Formål

Prosjektet har som formål å undersøke hvordan småskolelærere forholder seg til læreplanen i musikk. Musikkundervisning på småskoletrinnet undersøkes her i et bredere perspektiv på lærer, profesjon og samfunn.

Datamaterialet samles inn ved hjelp av personlige intervjuer og gruppeintervjuer.

 

Prosjektleder

imported-image

Laura Dobrowen

Stipendiat

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 18. oktober 2016