Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk som transformativ praksis

Musikk som transformativ praksis er en filosofisk undersøkelse av musikkens potensial for utvikling, transformasjon og dannelse i metafysisk forstand.

Historisk har både filosofi og musikk vært knyttet til en dannelsesprosess som munner ut i en erkjennende forvandling av selvet. Dette perspektivet ønsker Torbjørn å ta opp igjen, og i lys av det gjøre en filosofisk lesning av musikalsk praksis. Materialet han benytter tar utgangspunkt i musikk og filosofi fra romantikken og fra modernismen i det 20. århundret. Musikken leses i lys av sin samtids filosofiske strømninger, med fokus på Goethes tanker om organisk form i romantikken, og Gilles Deleuze som filosofisk representant for det 20. århundret. På den måten ønsker Eftestøl å bringe det filosofiske arbeidet nært opp til erfaring, og samtidig reflektere musikalsk praksis som en form for erkjennelse og forvandling av bevisstheten. Dette forsøket på filosofisk å argumentere for og grunnlegge musikkens transformative og erkjennende potensial leder over i en mer eksperimentell del 2. Her vil idéer fra komponister som Olivier Messiaen og Giacinto Scelsi bli forsøkt omgjort til metodiske grep for å utvide lyttingen til å omfatte det de beskriver som klangens skjulte vitalitet. Oppgaven dreier seg i liten grad om konkrete verk eller fremføringspraksiser, men er heller et forsøk på å åpne opp et større perspektiv på musikalsk praksis og erfaring. I 2018 har fokuset vært på å utvikle den filosofiske linjen fra romantikken til modernismen, og å se Arnold Schönbergs dodekafoni og Olivier Messiaen sitt begrep om det blendende (éblouissement) i lys av dette.

Prosjektet er organisert under CEMPE, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving.