Musikk på Majorstuen skole – en forskningsbasert evaluering

Prosjektleder:
Geir Johansen

Periode:
2011 – 2017

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikkpedagogikk, Musikkundervisning, Talentutvikling

I dette prosjektet gjør Geir Johansen en forskningsbasert evaluering av undervisningstilbudet Musikklasser på Majorstuen skole.

Prosjektet gjennomføres som et følgestudium gjennom 3 år.

Delproblemstillinger

 • I hvilken grad og på hvilke måter har undervisningstilbudet blitt etablert og fungerer i tråd med intensjonene?
 • I hvilken grad og på hvilke måter utvikles undervisningstilbudet videre med tanke på å realisere intensjonene?

Evalueringsopplegget skal

 • ha et langsiktig, flerårig perspektiv inkludert kortere perioder med egne oppsummeringer konsentrert om gjennomgående parametere
 • belyse rekrutteringsprosedyrene og -kriteriene, også med tanke på prediksjon
 • belyse elevenes læringsutbytte med tanke på videre utdanningsvalg og -muligheter
 • følge flere sider ved undervisningstilbudet og elevenes læring, herunder det faglige innholdet og utviklingen av det
 • følge utviklingen i forholdet mellom musikklassene og det helhetlige arbeids- og læringsmiljøet på Majorstua skole
 • følge samarbeidet mellom de involverte utdanningsinstitusjonene og -kulturene og utviklingen av dette samarbeidet med læreplanen for kunnskapsløftet som ramme
 • belyse hvordan samarbeidet mellom de involverte utdanningsinstitusjonene og -kulturene innvirker på musikkelevenes læring og utvikling

Publikasjoner

Underveisrapport

Underveisrapport for perioden fra høsten 2011 til og med våren 2014.

Sluttrapport

Avsluttes med en bok som publiseres i NMHs skriftserie høsten 2017.

Aktiviteter

Høsten 2012

 • Klargjøring av forholdet mellom intensjoner, parametere og kriterier i fagmiljøet på NMH
 • Operasjonalisering og utforming av parametere og kriterier
 • Forankring av parametere og kriterier hos deltakende elever, lærere og administratorer
 • Oppsett av tidsplan for hva som skal evalueres når i 3-års perioden og med hjelp av hvilke instrumenter
 • Spørreskjema, intervju, observasjon, logg og egenrapport
 • Gjennomføring av informasjonsinnsamling 1
 • Kartlegging av erfaringene med informasjonsinnsamling 1 med tanke på det videre arbeidet

Våren 2013

 • Gjennomføring av informasjonsinnsamling 2
 • Gjennomføring av informasjonsinnsamling 3
 • Kartlegging av erfaringene med informasjonsinnsamling 2 og 3 med tanke på det videre arbeidet.
 • Utarbeiding av delrapport og artikkel til fagtidsskrift

Prosjektleder

imported-image

Geir Johansen

Professor Emeritus

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 25. april 2014