Nettbrett i musikkundervisningen

Hvilke nye muligheter for musikalsk interaksjon kan nettbrettet tilby? Dette er hovedtemaet i Håkon Kvidals FoU-prosjekt.

Problemstillingen drøftes blant annet i lys av følgende perspektiver:

  • Forholdet mellom teknologi og musikk i musikkutøvelse, mellom logisk-verbal og estetisk erkjennelse. Her har jeg blant annet brukt Keith Swanwicks teori om intuitive knowledge og logic analytical knowledge.
  • Utfordringene ved å bruke hverdagsteknologi og verktøy lagd for profesjonell produksjon i undervisning. Har har jeg blant annet brukt Todd Oppenheimers ideer fra The flickering mind: False promise of technology in the classroom and how learning can be saved.
  • Hvilke unike egenskaper har nettbrettet betraktet som musikkinstrument sammenliknet med tradisjonelle eller etablerte instrumenter. Her har jeg bla, brukt James J. Gibsons affordance thory.
  • Lærerrollen i den nye digitale virkeligheten

I forskningsprosjektet har jeg gjort tre kasusstudier. Gjennom observasjoner og intervjuer ved tre grunnskoler i Oslo og Akershus får vi innblikk i hvordan elever og lærere benytter nettbrettet i musikkundervisningen, og hvordan de tenker omkring dette. Prosjektet er en kvalitativ studie. Målet er ikke å beskrive retningslinjer for riktig anvendelse av nettbrett i musikkutøvelse og musikkundervisning, men å belyse en del ideer som kan bidra til en mer perspektivrik tenkning omkring bruk av nettbrett i musikkundervisningen.

Formål

By Robert Scoble [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia CommonsBærbare datamaskiner med berøringsskjerm har eksistert i lengre tid men det som virkelig gjorde nettbrettet kjent og tilgjengelig for et større publikum var lanseringen av Apples iPad i April 2010. Med nettbrettet kan man beskjeftige seg med musikk på mange ulike vis, og det er et eksempel på kreativ og artistisk bruk av hverdagsteknologi. En teknologi som tilbyr muligheter til å skape, ikke bare konsumere.

Hvis vi ser på musisering i et bredt perspektiv, og legger Christopher Smalls musicking begrep til grunn, kan nettbrettet anta mange ulike roller og funksjoner. Det kan være et musikkinstrument, et produksjonsverktøy, et distribusjons- og kommunikasjonsmedium, et interaktivt og multimedialt læringsverktøy og mer. Den aktuelle teknologien tilbyr en rekke muligheter som bør utforskes. Kan nettbrettet bidra til å videreutvikle allmenn musikkundervisning og digitalisert musisering ved å redusere gapet mellom moderne musikkteknologis musikkpedagogiske potensial og kravet til brukerens kompetanse? Kan nettbrettet:

  • tilby nye muligheter for musikalsk interaksjon?
  • gi undervisningen større relevans og aktualitet i forhold til musikkfaglig utvikling utenfor skolen?
  • sammenliknet med andre digitale verktøy, bidra til at brukeren i større grad har sin oppmerksomhet rettet mot estetiske avveininger framfor teknisk problemløsning?
  • medføre enklere administrasjon ved bruk av digitale verktøy i skolen?
  • muliggjøre høyere læringseffektivitet knyttet til skolens kompetansemål?

I forskningsprosjektet har jeg valgt å se nærmere på følgende problemstilling: kan nettbrettet tilby nye muligheter for musikalsk interaksjon? De øvrige problemstillingene nevnt ovenfor vil også drøftes da de bidrar til å kontekstualisere og berike drøftingen. 

Deltakere

Håkon Kvidal – prosjektleder

Eldar Skjørten: musikkpedagogikk.no
Prosjektet startet våren 2011 som et samarbeid mellom Eldar Skjørten og Håkon Kvidal. Skjørten er musikklærer ved Eiksmarka Skole og skaperen av nettstedet www.musikkpedagogikk.no. Han har hatt ansvar for didaktisk utprøving og tilrettelegging ved et av kasusstudiene.

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)
SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning. SEF har etablert prosjektet Didaktikk – Teknologi – Kunstfag og Håkon Kvidal har deltatt i prosjektet siden oppstarten august 2013 og er for tida prosjektleder. Se mer info her http://digitaldidaktikk.wordpress.com/

Aktiviteter / formidling

Nettbrett i undervisningen (Kulturnytt)
NRK P2 30. oktober 2013

Nettbrett i undervisningen (Spillerom)
NRK P2 3. november 2013

Nettbrett - komposisjon med lyd og bilde
Video om bruk av nettbrett i musikkundervisningen produsert og utgitt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Musikkteknologi – endelig skolemoden
Foredrag ved konferansen Mustek2014, 30. januar 2014

Nettbrett for kulturskolen
Fagdag for ansatte ved Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, 31. januar 2014

Digitale verktøy estetiske fag
Fagartikkel i Musikk Kultur, 21.mars 2014

Selvrealisering i et digitale inferno
Foredrag ved de «Unges arena», Gardermoen, 14. okt. 2014

GiPO – Gardermoen iPad Orkester
Workshop ved «De unges arena», Gardermoen, 14. okt. 2014

Selvrealisering i et digitalt inferno
Foredrag ved Kulturskolens fagdag 2014 for Nord- og Sør-Trøndelag, 28. nov. 2014

Nettbrett for kulturskolen
Workshop ved Kulturskolens fagdag 2014 for Nord- og Sør-Trøndelag, 28. nov. 2014

Nettbrett for kulturskolen
Foredrag og workshops for «Follopiloten», en sammenslutning av kulturskoler i Follo regionen, 19. jan. og 10. feb. 2015

iPad og komponering for de minste
Konferansen KYKELIKY – kultur for de yngste i Oslo 21. – 22. april 2015.

Prosjektleder

imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor

MusikkteknologiSist oppdatert: 17. november 2014