Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Spreading Darkness: Norwegian Black Metal and Cosmopolitanism

«Spreading Darkness» er et tverrfaglig prosjekt som utforsker kosmopolitisk subjektivitet gjennom estetikk og uttrykk i norsk black metal.

Sett i sammenheng med andre sosiale og kulturelle utviklinger og forutsetninger, som teknologibruk og internasjonalisering av norsk økonomi og medier, kan black metal fortelle oss noe om hvordan betydningen av norskhet har endret seg i løpet av de siste tretti årene. Fokus på ideologiske implikasjoner i forståelser av norskhet i musikk og media fremhever hvordan musikkens meninger kan spille overraskende og sentrale roller i konstitusjon av identiteter og kulturelle lesninger, ikke bare innad i et esoterisk miljø, men utover i en bredere kulturell og kollektiv bevissthet om hva det vil si å være norsk.

Ved å samle eksempler på og tolke oppføringer som bidrar til å definere norsk black metal musikks status, og belysning av ideologier som spiller inn og (re)produseres gjennom disse praksisene, vil studien fremvise meninger i uttrykk hvor black metal artikulerer spill mellom det nasjonale/nordiske og det globale/kosmopolitiske, det nære og det fjerne, selvet og den andre. Spørsmål som oppstår i tolking av materialet inkluderer problemstillinger om subjektivitet og kulturell identitet i kontemporære kosmopolitiske scener, som: Hva skjer med forståelser av det nasjonale/lokale i den kosmopolitiske konteksten denne estetikken tilhører? Hvordan kan vi forstå black metal performativitet som en artikulasjon av kosmopolitisk subjektivitet? På hvilke måter har black metal påvirket norsk identitet gjennom dens appropriasjon av nordiske tema og kulturarv?

Prosjektets teoretiske ramme og metoder er forankret i hermeneutiske og mediearkeologiske vitenskapsgrener. Inspirert og informert av nyere litteratur innen kritisk musikologi, populærmusikkstudier og medievitenskap bygger denne studien i særlig grad på arbeidene og ideene til Lawrence Kramer, Stan Hawkins, Derek Scott, Will Straw, Richard Leppert, Keith Kahn-Harris, Robert Walser, Marshall McLuhan, Antoine Hennion og Siegfried Zielinski.

Artikler relevante