Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Toner av frihet

En studie om opplevelsen av musikkterapi som frivillig behandlingstilbud for mennesker i tvungent psykisk helsevern.

Nyere forskning viser at musikkterapi kan ha god effekt på motivasjon når det gjelder behandling av mennesker i psykisk helsevern. Det er likevel ikke slik at alle pasientene i psykiatrien har den samme, umiddelbare forforståelsen for hva som virker motiverende. Lite innsikt i egen sykdom og høy terskel for å sette i gang en aktivitet, gjør at ikke alle pasienter benytter seg av frivillige behandlingstilbud. Utøves da den beste behandlingen for pasienten?

Humanistisk disiplin i medisinsk modell

I Helsedirektoratets nye «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser», beskrives musikkterapi som en effektivt og evidensbasert del av behandlingen i psykisk helsevern. Men hva skjer når en humanistisk disiplin blir del av en tvangspreget og medisinsk modell?

Norsk musikkterapi kan ses på som del av en sosialakademisk bevegelse hvor fokus er rettet mot å styrke menneskers handlemuligheter; i tvungent psykisk helsevern er imidlertid menneskers handlefrihet begrenset, og denne studien ser på krysspunktet mellom deltakelse i frivillig musikkterapi og en best mulig behandling for pasienten under rammen av tvang.

Drøsdal ønsker å belyse hvordan pasienter opplever frivillig deltakelse i musikkterapi under et ellers tvangspreget behandlingsforløp. Denne studien søker å gi klienten en stemme, og samtidig bidra til økt refleksivitet innenfor musikkterapien som fagområde.

Hva skal musikkterapi være?

Som et humanistisk og ressursorientert fagområde, må musikkterapien være seg bevisst krysspunktet mellom en lovfestet og tvangsmessig behandling til det beste for pasienten, og musikken som en kreativt skapende kunst- og uttrykksform. Skal musikkterapi fungere som del av en tverrfaglig og obligatorisk behandling? Hvor går grensene mellom opplevd frivillighet og opplevd tvang når behandlingstilbudet foregår gjennom en tvangsinnleggelse?

Den utøvende musikkterapeut må være seg bevisst hvilke verdier hun tar med inn i praksisfeltet, for å kunne tilrettelegge for å hjelpe klienten på best mulig måte. Denne studien søker å bidra til økt refleksivitet; gjennom etisk drøfting, ved filosofisk-teoretiske anskuelser og i lys av klientenes egne opplevelser, ønsker forfatteren å formulere noen tanker tilknyttet musikkterapi som en, frivillig verus tvangspreget, og obligatorisk versus ikke-obligatorisk, behandlingsform.

Doktoravhandling

Last ned avhandlingen fra arkivet Brage.

Artikler relevante