Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tredje time tirsdag: musikk

En pedagogisk-antropologisk studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen.

Hva handler musikktimene i ungdomsskolen om for elevene?

Sammenhengen mellom aktivitet og sosialt liv

Dette er en studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen. Gjennom antropologiske analyser av etnografisk empirisk materiale, tolkes elevenes deltakelse i lys av et hverdagslivsperspektiv. Studien fokuserer på hvordan regelmessigheter og mønstre i musikkaktivitet og sosial samhandling blir til, hvor det er elevinteraksjoner som utgjør studiens primære gjenstandsfelt. Studiens siktemål er dermed ikke å vurdere hva som er god eller dårlig musikkundervisning i normativ forstand, men gjennom analyser av elevdeltakelse, forstå hva musikkaktivitet kan handle om for de unge.

Feltarbeid i ungdomsskolen

Studien er en etnografi og bygger på et halvt års feltarbeid blant en 9. klasse i ungdomsskolen. Avhandlingen skriver seg inn i en pedagogisk-antropologisk forskningstradisjon.

Kjønnsroller

Diskusjonene handler blant annet om hvordan musikksjangere som heavy metal og hip hop brukes i musikkrommet, og hvilke synspunkter om musikk som kommer fram blant elevene. Avhandlingen viser hva som er viktig for ungdommene, og hvordan ulike verdier knyttet til det å være ungdom er sentralt for hvordan de deltar i musikktimene. I denne sammenhengen diskuteres kjønn og kjønnsroller som spesielt viktig for aktivitet og samhandling i musikkrommet.

Ph.d.-avhandlingen

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Tredje time tirsdag: musikk : en pedagogisk-antropologisk studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen

Artikler relevante