Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Trekkspelet og grammofonen

Ein studie av samspel og interaksjon mellom to teknologiske nyvinningar i Noreg på byrjinga av 1900-talet.

Då grammofonindustrien i Noreg starta med plateinnspelingar i 1904 vart trekkspelet det mest nytta soloinstrumentet i utbreiinga av populærmusikken i Noreg. Prosjektet mitt vil ta for seg samanhengen mellom den teknologiske utviklinga av trekkspelet, korleis utviklinga av instrumentet og repertoaret fell saman med utviklinga av grammofonindustrien og korleis speleteknikk og interpretasjon vart utvikla i lys av dette. For å synleggjere dei sentrale trekka i spelestilen og utviklingstrekka i repertoar og repertoarval vil eg gjere ein kvalitativ analyse av innspelingane til nokre utøvarar av dei to fyrste generasjonane med sentrale plateartistar.

Dette vil óg gjere det mogeleg å trekkje konklusjonar om samanheng med utviklinga av grammofonen, og om grammofonindustrien var med på å prege repertoaret og spelestilen.