Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utdanning av grunnskolelærere

En studie av innhold, diskurser og rekontekstualisering i lærerutdanningens musikkfag.

Jon Helge Sætres ph.d.-prosjekt studerer musikkfaget i norsk grunnskolelærerutdanning. Hovedmålet er å beskrive innholdet i musikkfaget slik det blir undervist i lærerutdanningene, og de lærerne som underviser dette faget.

Formål

Prosjektet sikter mot å få en bedre forståelse av hvordan (eller om) musikkfaget forbereder studentene til å undervise i musikk i grunnskolen. Ved å se dette også i lys av utdanningssosiologi sikter Sætre også mot å bidra til å forstå hvordan personer, strukturer og diskurser i lærerutdanningens sosiale felt regulerer og rekontekstualiserer musikkfaget som en del av lærerutdanningen.

Teorier og metode

Teoretisk forstås lærerutdanning nettopp som et sosialt og diskursivt felt, hvor personer, strukturer og kunnskapsstrukturer (diskurser) spiller sentrale roller (Bourdieu, 1984, 1990; Bernstein, 2000). Bourdieus begreper spill and illusio, og Bernsteins begreper rekontekstualiserende felt og hierarkiske og horisontale kunnskapsstrukturer er sentrale analytiske verktøy. Et annet hovedperspektiv, begrunnet både teoretisk og empirisk, er distinksjonen mellom to hovedformer for utdanningsinnhold i musikk som lærerutdanningsfag: a) faglig musikkinnhold og b) fagdidaktisk innhold. Disse perspektivene styrer blikket i studien og informerer utviklingen av forskningsinstrumenter.

Studien inkluderer et dels kvantitativt og dels kvalitativt spørreskjema og en serie kvalitative forskningsintervjuer. Målgruppen for begge er vitenskapelig ansatte ved lærerutdanningsinstitusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning (GLU) som har undervist en eller flere grunnskolelærerstudenter i perioden mellom august 2010 og februar 2013.

Ph.d.-avhandling

Avhandlingen er tilgjengelig i NMH Brage:
Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses

Publisert: 2. sep. 2014 — Oppdatert: 3. sep. 2020