Vurdering i musikkfag

Prosjektleder:
John Vinge

Periode:
2009 – 2014

Senter:
CERM

Type:
forskning

Tema:
Musikklærerutdanning, Musikkpedagogikk

Stipendiatprosjekt
Ph.d. i musikkpedagogikk

Tittelen på John Vinges ph.d.-prosjekt er Vurdering i musikkfag - en deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen.

Ph.d.-prosjektets målsettinger er å:

  • Beskrive og analysere ulike vurderingspraksiser i ungdomsskolens musikkfag
  • Redegjøre for hvordan vurdering i musikkfag oppleves og praktiseres av musikklærere
  • Forstå og reflektere omkring hvordan ulike strukturelle forhold kan virke regulerende på disse praksisene
  • Reflektere omkring hvordan og i hvilken grad ulike vurderingspraksiser i musikkfaget også kan konstruere ulike musikkfag

Den empiriske undersøkelsen

Projektet er en kvalitativ, eksplorerende intervjustudie av 14 musikklærere i ungdomsskolen. Lærerne har ulik kompetanse- og ansiennitetsbakgrunn og jobber alle i en større kommune på Østlandet. Gjennom lærernes fortellinger, understøttet av diverse skriftlige dokumenter, søker prosjektet å beskrive og forstå hvordan lærerne praktiserer, begrunner og opplever elevvurdering i deres musikkfag og hvordan vurderingspraksis og musikkfagets virksomhet gjensidig påvirkes og utvikles i et utdanningsfelt preget av en rekke regulerende forhold.

Teorigrunnlag

Teorigrunnlaget består av ulike teorier om vurdering, didaktisk teori og praksisteori.

Vitenskapelige bidrag

Prosjektet søker å gi viktige bidrag til forståelsen av et sentralt problemfelt i musikkfaglig praksis som er lite undersøkt i musikkpedagogisk forskning.

Ph.d.-avhandling

John Vinges avhandling er tilgjengelig i NMH Brage:
Vurdering i musikkfag. En deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen

Prosjektleder

imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis

MusikkpedagogikkSist oppdatert: 8. april 2014