Institutionalising versatility, accommodating specialists

A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts

Anne Jordhus-Lier
200 kr

Hva handler Anne Jordhus-Liers prosjekt om?

I ph.d.-prosjektet sitt undersøker Anne Jordhus-Lier hva som kjennetegner profesjonsidentitetene til musikklærere i kulturskolen. 

I Norge er enhver kommune lovforpliktet til å drive kulturskole, og skolen har ulike oppgaver. Den skal gi studentene mulighet til å spesialisere seg, men har også som målsetting å legge til rette for sosial inkludering i samfunnet. Lærerne som utfører disse oppgavene er for det meste spesialister. Hvordan balanserer kulturskolen disse målene, og hvordan forener musikklærerne ulike forventninger?
 
Anne Jordhus-Lier har søkt svar på disse spørsmålene ved å undersøke konkurrerende diskurser i kulturskolen. Hun har studert hvordan musikklærernes profesjonsidentiteter er konstruerte innenfor disse diskursene.
 
Basert på 16 lærerintervjuer og dokumentanalyse identifiserer studien flere institusjons- og lærerdiskurser som konkurrerer om å definere feltet. Studien identifiserer seks analytisk distinkte subjektposisjoner innenfor disse diskursene. De fleste lærerne i studien identifiserer seg med flere av disse subjektposisjonene, enten samtidig eller vekselsvis avhengig av situasjonen.
 
Ingen diskurs har hegemoni i kulturskolen. I stedet er feltet åpent med flere diskurser som står i binære motsetningsforhold til hverandre. 

Mens institusjonsdiskursen bredde er dominerende i dokumentene, er lærerdiskursen spesialisering dominerende i intervjumaterialet. Dette skaper spenninger. Jordhus-Lier foreslår en måte å håndtere denne spenningen på, nemlig å institusjonalisere allsidighet i kulturskolen ved å gi rom for ulike spesialister. Med andre ord kan en mangfoldig gruppe lærere med ulike spesialkompetanser tilrettelegge for allsidighet og bredde på institusjonsnivå, og bidra til å balansere behovene for bredde og dybde, og allsidighet og spesialisering, i kulturskolen.

Om Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier (f. 1978) har studert fløyte og musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i kulturskoler, grunnskoler og som dirigent for diverse korps.

NMH-publikasjoner 2018:1
Sist oppdatert: 30. januar 2018